ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Домашні завдання 11 клас


Домашні завдання на I семестр 2014/2015 н.р.

Домашні завдання з української мови для 11 класу
І семестр
№ з/п
Місяць
Перелік тем
Домашнє завдання
1.
 
Вступ. Українська мова у світі. Українська діаспора
С.4-10,
вправа 4
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ 
2.
 
ВЕРЕСЕНЬ
Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою
§ 4, вправа 46
3.
 Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми.
Вправа 53
4.
ЗМ. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення – важлива передумова ефективної комунікації
§ 1,2
Вправа 42
5.
Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень.
§ 5, вправа 61
6.
Синтаксичний розбір простих речень.  Інтонування різних видів простих речень
Вправа 63
7.
ЗМ. Усний переказ тексту на професійну тематику із творчим завданням
Усний переказ
8.
Види односкладних речень. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.
Вправа 62
9.
 
ЖОВТЕНЬ
Ускладнене просте речення. Однорідні члени речення, розділові знаки при них.
Вправа 92,
 С. 61
10.
Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів, вставних конструкцій.
С.48,
 вправа 65,66
11.
Відокремлені члени речення, їх стилістична роль. Розділові знаки при відокремлених членах речення.
Вправа71
12.
Основні пунктограми в простому реченні.
Вправа 73
13.
ЗМ. Контрольний письмовий стислий переказ із творчим завданням.
Повторити  §5
 
14.
Синтаксичний і пунктуаційний аналіз речень. Обґрунтування постановки розділових знаків у простому ускладненому реченні.
Зробити синтаксичний розбір речень
15.
ТКР. Просте речення
 
16.
ЗМ. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування.
§2, вправа 30
17.
 
ЛИСТОПАД
Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.
Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз речень.
§ 6, вправа76
18.
Складне сполучникове речення, його види.
Виписати з художніх текстів речення різних видів
19.
Складносурядне речення, смислові зв'язки в ньому.
Вправа 78
20.
ЗМ. Контрольне читання мовчки
 
21.
Складнопідрядне речення, його види.
Вправа 82
22.
ЗМ.Модель вербальної комунікації: адресант (автор висловлювання), повідомлення, створене в певних умовах спілкування, адресат (той, кому адресоване повідомлення). Використання вербального й невербального коду (засобу передачі інформації) в комунікації.
Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації.
 
 
§ 3, вправа36
23.
Складнопідрядне речення з підрядними означальними. Засоби зв'язку в складнопідрядному реченні з підрядними означальними.
Вправа 102
24.
Складнопідрядне речення з підрядними з'ясувальними.
Вправа 107
25.
 
ГРУДЕНЬ
ЗМ. Контрольний твір на морально-етичну тему.
 
26.
ЗМ. Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему.
 
Скласти діалог на професійну тему
27.
Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз. Синтаксичний аналіз складного речення.
§ 8,
вправа 105
28.
ТКР. Складне речення, його види.
 
29.
ЗМ. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.
Написати протокол
30.
КР. Контрольний диктант
 
31.
Аналіз контрольних письмових робіт. Удосконалення навиків синтаксичного та пунктуаційного аналізу складних речень.
Синтаксичний розбір речень
32.
Підсумковий урок. Синтаксичний аналіз речень
 
 
 
 
Домашні завдання з української літератури для 11 класу
 
№ з/п
 
Місяць
Перелік тем
Домашнє завдання
 
 
І семестр
 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр.
ВСТУП (1г.)
 
1
 
 
ВЕРЕСЕНЬ
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури.
ТЛ: “розстріляне відродження”.
С.5-23
 
ПОЕЗІЯ(5г.)
 
2
Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина – найбільший модерніст 20-х років.
Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну у вірші “Пам’яті тридцяти”.
Біографія П.Тичини,
С. 24-43
 3
 Потужне ліричне “Я” як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен “кларнетизму”. Збірка «Сонячні кларнети»: “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері…”
ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.
Вивчити напам'ять поезії
4
Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років.
Михайль Семенко –  поет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми  у віршах “Бажання”,  “Місто” й “Запрошення”.
ТЛ: авангард,  футуризм, деструкція.  
С.44-51
5
Група київських “неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша («Київ − традиція» М. Зерова). Різногранний творчий шлях митців М. Зерова й М. Рильського.
ТЛ: сонет.
С.51-57
6
Максим Рильський – поет-лірик. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах М. Рильського “Молюсь і вірю...”.
 ТЛ: філософічність.
С.57-63, вивчити вірш напам'ять
 7
Євген Плужник – один із провідних поетів “розстріляного відродження”. Мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...”). “Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність лірики Є. Плужника (“Для вас, історики майбутні...”)
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.
С.64-73
 
8
КР № 1 «Поетична творчість П. Тичини, М. Семенка, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника» (тест).
 
 
 
ПРОЗА
 
 9
 
 
ЖОВТЕНЬ
Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки.
Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль  у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр.
С.74-87, прочитати новелу"Я
(Романтика)
10
Тематичне й стильове розмаїття прози М. Хвильового. “Я (Романтика)”— новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.
С.88-93, аналіз новели
 11
Григорій Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. “В житах” - зупинена  мить, пошуки порушеної гармонії.
С.94-102, зміст і аналіз новели
12
Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєність у новелі "В житах".
ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм
С.102, тест
 13
Юрій Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».
ТЛ: роман у новелах.
С. 103-107,прочитати "Подвійне коло"
14
Умовність зображення в новелі “Подвійне коло”, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.
ТЛ: художній час і простір, умовність зображення.
С.108-113, аналіз новели
15
Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті  в новелі Ю. Яновського “Дитинство”. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку в новелі Ю. Яновського “Шаланда в морі”.
Зміст і аналіз новели "Дитинство"
16
Валер’ян Підмогильний. Життєвий шлях письменника.  Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».
С.114-116, прочитати роман "Місто"
17
 
 
ЛИСТОПАД
Зображення  “цілісної” людини в єдності біологічного, духовного, соціального.
ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.
С.116-123 аналіз твору
18
РЗМ Усний навчальний міні-твір на тему «Чи підкорив місто Степан Радченко?»
РМ (усний навчальний міні-твір)
19
Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.Засоби гумору в усмішці “Моя автобіографія”.
ТЛ: усмішка.  
С.125-131
20
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні в «Мисливських усмішках»: “Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”. 
С.131-139, підготувати пі до ТКР
21
Проза 20-30-х років (узагальнення й систематизація вивченого).
КР № 2 «Проза 20-30-х років. Творчість М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Косинки й О. Вишні» (тест).    
 
 
            ДРАМАТУРГІЯ ( 3г)
 
 22
Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920−1930 рр. П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова  на перетині традицій “корифеїв”, зарубіжної класики і модерної драматургії.
С.140-143
23
Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах. Сатирична комедія  «Мина Мазайло».
С.144-152, прочитати комедію
24
Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.
Аналіз образів, с.152 (тест)
25
 
 
ГРУДЕНЬ
РМ. Письмовий твір за творчістю Миколи Куліша
Письмовий твір
 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Література в Західній Україні (до 1939 р.).
 
 26
Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої. 
С.154-158
27
Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність (“Автопортрет”, “Дороги”). Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Міфологізм поезій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів у поезіях “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Різдво”.
ТЛ: міфологізм, асоцітивність.
С.159-166, вірш "Різдво" вивчити напам'ять
28
Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у творі «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.
ТЛ: поема в прозі.
С.167-169, прочитати новелу
29
 Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором) у поемі «Поза межами болю» О. Турянського. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією.
С.169-175, аналізувати новелу
30
РМ КР № 3 Письмовий твір за творчістю М.Куліша та письменників Західної України.
КР № 3
РМ (твір)
31
УПЧ  «Марія» Уласа Самчука.
Прочитати роман Уласа Самчука
 
 
 
 
Домашнє завдання з алгебри
в 11 класах
 
п/п
Тема уроку
Дати проведення
Обовязкові
номери завдань
Завд.підв.
складності
1
Показникові функція і рівняння
5.09-10.10
Параграф 14
Стор.178 №1-5
Стор. 191 №1-4
 
№5
№6
2
Логарифмічна функція і рівняння
17.10-21.11
Параграф 15
Стор. 200 №9
Стор.220 №1-6
Стор.228 №1-5
 
№10
№7,8
№6,7
3
Розв’язування вправ
28.11-26.12
Параграф 14-15
Стор.261 №1-6
 
№ 7,8
 
 
 
Домашнє завдання з геометрії
в 11 класах
 
п/п
Тема уроку
Дати проведення
Обовязкові
номери завдань
Завд.підв.
складності
1
Система координат у просторі
1.09-10.09
Параграф 1
Стр.10. № 6-19
 
№20-23.
2
Вектори в просторі
15.09-1.10
Параграф 4
Стр. 47. №5-18
 
№ 19, 22-24
3
Призма і її елементи
6.10-15.10
Параграф 13-15
Стр. 126, №9-23
 
№27, 33-35
4
Піраміда і її елементи
22.10-10.11
Параграф 16
Стр.138.  №2-19
 
№22-24
5
Циліндр і конус
12.11-19.11
Параграф 18-19
Стр. 162. №8-17
Стр.171. №2-17
 
№29-34
6
Куля і комбінації тіл
24.11-22.12
Параграф 20-21
Стр.186. №4-18
Стр.200 №№4-16
 
№18-21
 
Домашні завдання з фізики для 11 класу
 
Тема уроку
Дата
Д/з
Електричне поле. Напруженість електричного поля.
Вересень
§1,2
Робота з переміщення заряду , потенціал і різниця потенціалів.
§3
Електроємність . Конденсатори . Енергія електричного поля.
§4
Електричний струм . Послідовне і паралельне з’єднання провідників . Закон Ома для повного кола.
§5
Робота і потужність електричного струму.  Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
§6,7
Розв’язування задач.
Задачі розділу
Електричний струм в напівпровідниках.
§8-10
Напівпровідниковий діод
Жовтень
§11
Розв’язування задач .
Задачі розділу
Магнітне поле. Взаємодія струмів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції
§12,13
Сила Ампера. Сила Лоренца.
§14
Магнітні властивості речовини.
§15
Електромагнітна індукція . Закон е/м індукції .
§16
Самоіндукція . Індуктивність . Енергія магнітного поля.
Листопад
§17
Змінний електричний струм . Генератор змінного струму .
§18
Трансформатор.
§19
Розв’язування задач.
Задачі розділу
Коливальний рух. Амплітуда , період і частота коливань.
§20
Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
§21
Математичний і пружинний маятники . Період коливань математичного маятника.
§22
Вимушені та вільні коливання. Механічний резонанс.
Грудень
§23
Розв’язування задач .
Задачі розділу
Поширення мех. коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі (звукові хвилі , ультразвук , інфразвук )
§24
Розв’язування задач .
Задачі розділу
Вільні е/м коливання . Період власних коливань у коливальному контурі.
§25,26
Затухаючі та вимушені е/м коливання в коливальному контурі . Резонанс.
§27
 
 
Домашні завдання з хімії для 11 класу
Місяць
 
Тема
Домашнє завдання
Вересень
Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутирова.
§1
Ізомерія.
§2,впр.3-5
Класифікація вуглеводнів. Алкани. Склад,властивості, застосування.
§3,впр.2-5
Алкени.Склад,властивості,застосування.
Конспект
Жовтень
Алкіни.Склад,властивості,застосування.
Конспект, інд. завд.
Бензен як представник ароматичних вуглеводнів.   Властивості бензину.
Конспект
Поняття про хімічні засоби захисту рослин,їхній вплив на навколишнє середовище.
Реферат
Розв'язування задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини.
Впр. з зошита
Листопад
Природній і супутній нафтові гази.
§9,впр.4
Нафта. Склад, властивості. Основні способи переробки.
§10,впр.4
Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.
§10,впр.6
Грудень
 
Кам'яне вугілля,продукти коксування кам'яного вугілля.
§11
Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини.
§12,впр.1-23
(тести),ст.121
Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук.
Конспект
 
Економіка. 11 клас
Рівень стандарту. Академічний рівень.
Підручники: Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І. Чорна . Економіка.11 клас..-Х.: Вид-во «Ранок»,2011.
Економіка(рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас / І.Ф.Радіонова.- Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010.
 
№п /п
Теми уроків
Домашнє завдання
місяць
                          Розділ 1. Основи економічного життя суспільства ( 8 год )
1
Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ ( 4 год.)
Основна проблема економіки. Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства. Виробництво, розподіл, обмін та споживання як взаємопов’язані процеси.
§ 1
вересень
2
Історія розвитку економічної науки.
с. 22 - 26 (Ватаманюк)
3
Виробництво та продукт економічної діяльності. Економічні ресурси.
Економічна ефективність: зміст та оцінка.
 
§ 2
4
Суб’єкти економічних відносин.
Економічний кругообіг. Власність на виробничі ресурси.
 
§ 3
5
Тема 2.  Раціональна економічна поведінка споживача та виробника ( 4 год.)
Потреби споживача.
Корисність споживчого блага і способи її оцінки.
 
§ 4
жовтень
6
Раціональний вибір споживача. Крива байдужості та бюджет споживача. Добробут сім'ї. Сімейний бюджет. Крива Лоренца.
Практична робота №1.
§  5, конспектСкладання бюджету родини.
7
Виробничі можливості. Раціональний виробник.
Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість.
Закон спадної продуктивності факторів виробництва.
 
§  6
8
ТО № 1. «Основи економічного життя суспільства» (к/р № 1)
§  1- 6
 
Розділ 2. Ринкова економіка ( 11 год )
листопад
9
Тема 3 Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки (4 год.)
Принципи функціонування ринку.  Роль конкуренції в організації ринкової економіки.
§  7
10
 Ринковий попит і ринкова пропозиція.
§ 8
11
Ринкова рівновага та її порушення.
Практична робота № 2.
§ 9
12
 Сутність, функції та види грошей. Грошова маса та її показники.
 
§ 10
 
13
Тема 4. Ринки виробничих ресурсів. (2 год.)
Види ринків.
конспект
грудень
14
Ринкова інфраструктура. Специфіка ринку капіталів і ринку грошей (кредитних ресурсів).
конспект
Особливості ринку інформації. Роль Інтернет у забезпеченні руху інформації, його можливості та обмеження                    § 13 с.75-76, § 14
15
ТО № 2. «Ринкова економіка» (к/р № 2)
§  7-10, 13, 14
16
Підсумковий урок.
 
 
 
Домашні завдання з біології для 11 класу

№ п/п
Місяць
Тема
 Домашнє завдання
1.
Вересень
Розмноження організмів.
§1,2   з.2-4.
2.
Закономірності спадковості. Закони Менделя.
 
 
§3-6   з.12-21
9.
жовтень
Хромосомна теорія
§7-8   з.20-27
10.
Взаємодія генів
§9
11.
Генетика статі
 
17.
листопад
Закономірності мінливості
§11-15 з.26-29
18.
Основні закономірності функціонування генів
§14
 
 
24.
грудень
Генетичні основи селекції
§16,17    з.30-37
25.
Основні напрямки біотехнології
§18
26.
Періоди онтогенезу
§19-21  з.5-7
 
 
 
Домашні завдання з світової літератури для 11 класу
Жовтень.
Тема:
Михайло Булгаков  «Майстер і Маргарита». -Булгаков і Україна.
Проблематика і система образів. - Композиція роману,художні особливості (виписати).Аналіз героїв.
 
Листопад.
Тема:
Західноєвропейська модерністська поезія.  а) Виписати особливості творчого кредо поетів.
Рільке «Орфей,Евредіка,Гермес». б) Аналіз поезій.
Гійом Аполлінер «Міст Мірабо».
Олександр Блок  «Незнайома».
 
Грудень.
Тема:
Бертольт  Брехт  «Життя Галілея». а) Виписати особливості епічного театру.
Епічний театр Брехта. б) Ідейний зміст п’єси.
 

 
 
 
Домашні завдання з інформатики для 11 класу
 
№ з/п
Зміст навчального матеріалу
Дата
Д/З
1.      
Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.
Вересень
1.1
2.      
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення.
1.2
3.      
Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами.
1.3
4.      
Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок.
1.4
5.     
Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми.
Жовтень
Конспект
6.      
Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання  електронних таблиць. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора.
2.1
7.      
Поняття книги, аркуші, рядки, стовпці,  клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення  елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту
2.2
8.      
Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.
2.3- 2.5
9.      
Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.
Листопад
2.6(1)
10.  
Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.
2.7
11.  
Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.
2.6(2)
12.  
Сортування й фільтрація даних у таблицях.
2.8
13.  
Проміжні підсумки
Грудень
2.9(1)
14.  
Зведені таблиці.
2.9(2)
 
 
 
Домашні завдання з історіїмісяць
Тема уроку 11 кл.
Історія України
Домашнє завдання
       грудень                                                                     листопад                              жовтень                                                         вересень                                              
Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)
 • Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р
 • Початок Другої світової війни. .    Військові події 1941—1942 рр.
 • Нацистський «новий порядок».
 • Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення  УПА.
 • Початок визволення України.
 • Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях.
 • Культура в роки війни. 
 • Наш край у 1939-1945 рр.
 • Узагальнення.
 • Урок резерву.
Тематичне оцінювання.
Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РО­КИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.)
 • Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях.
 • Відновлення політики радянізації в західних областях України. Становище церкви.
 • Освіта. Наука. Література і мистецтво.
 • Наш край у 1945-на початку 50-х рр.
 • Узагальнення.
 
 • Урок резерву.
Тематичне оцінювання.
Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУС­ПІЛЬСТВА (середина  50-х — середина 60-х рр.)
 • Внутрішньополітичне становище України у сере­дині 50-х рр. Входження Кримської області до складу УРСР.
 • XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій.
 • Аграрна політика у другій поло­вині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Розвиток промисловості.
 • Науково-технічна революція. Реформи осві­ти. Здобутки науки.
 • «Шістдесятництво» в українській культурі.
 • Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.
 • Наш край у 1953-1964 рр.
 • Узагальнення.
 • Урок резерву.
Тематичне оцінювання.
Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина  80-х рр.)
 • Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.
 
 
 
1-2
 
1-2,3
4
5
 
5
6
 
7
-
-
-
1-7
 
 
 
8-9
 
10
 
11
-
-
 
-
8-11
 
 
 
12
 
13
 
14-15
 
16-17
16-17
 
18
-
-
-
 
12-18
 
 
19-20
 
 
місяць
Тема уроку 11 клас
Всесвітня історія
Домашнє завдання
      грудень                                                                                  листопад                                         жовтень                                        вересень                                      
Вступ.
 • Економічні, соціальні та політичні перетворення у  повоєнному світі та основні тенденції суспільного розвитку   у др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.
Тема № 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни.
 • Причини, характер, періодизація Другої світової війни.Характеристика військових дій на першому етапі війни 1939 - червень 1941 рр.
 • Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1941-42 рр Процес формування антигітлерівської коаліції.
 • Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях. Голокост. Наступальні операції Червоної Армії.
 
 • Відкриття другого фронту в Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії.
 • Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу.
 • Узагальнення. Тематичне оцінювання.
Тема № 2  США та Канада у 1945 – на початку      ХХІ ст.
 • Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945-1960 рр..
 
 • США в 60-70 рр. ХХ ст. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді,  Л. Джонсона, Р. Ніксона .  . Рейганоміка.
 • Сучасні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів ХХІ ст.
 • Канада у ІІ пол.. ХХ ст. – на поч.. ХХІ ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини.
Тема № 3.
Країни Західної Європи (1945 – поч. ХХІ ст.)
 • Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції.
 
 • Німеччина.
 • Велика Британія.
 • Франція.
 • Італія.
Узагальнення. Тематичне оцінювання.
 
 
 
-
 
 
 
1
 
 
2
 
3
 
 
 
4
 
5
 
 
1-5
 
6
 
 
7
 
 
8
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
12
13
14
7-14
 
Домашні завдання з англійської мови для 11 класу ( Вч. Паук О. Я.)

Дата
Тема
Домашнє завдання
Вересень
Ми одинадцятикласники
Впр 5, с. 6-7
Останній рік у школі
Впр 6, с.8
Вивчення англ мови
Впр 4в, с. 14
Англійська-мова міжнародного спілкування
С.19 читати
Учнівська автономія у вивченні іноземних мов
Впр 4, с.23
Словники
Впр 2-3, с.26
Підготовка до іспитів
Впр 1-2, с.31
Гендерний фактор у навчанні
Впр 4, с.36
Проект. Міжнародні іспити англійською
Оформити постер «міжнародні іспити англійською»
Пропозиції щодо реформи освіти
«Мої пропозиції щодо реформи освіти»
Повторення вивченої теми
Впр 5, с 40, Готуватись до контрольної
Жовтень
Прийми рішення
Впр 8, с. 48
Робота в команді
Впр 3, с.53
Трудові вміння та навики
Впр 3, с.54
Навчання за кордоном
Навчання за кордоном усне повідомлення
Почати свій бізнес
Впр 1-2, с. 40
Академічна відпустка
Скласти бізнес-план
Листування
Оформити презентацію
Резюме. Повторення
Написати ділового листа
 
Написати резюме. Готув. До контрольної
Сімейні стосунки
Впр 3, с. 77
Батьки та підлітки
Мої стосунки з батьками (усне повідомлення)
Листопад
Шляхи подолання конфліктів в сім»ї
Впр 4, с. 81
Новий підхід до стосунківз підлітками
Впр 2, с.86
Участь у ТВ шоу
Впр 6, с.88
Запорука взаємопорозуміння
Впр 6, с. 88
Проектна робота «Три покоління»
Оформити постер «три покоління моєї родини»
Листи редактору газети або журналу
Написати листа редактору газети
Підліткова психологія
Впр 6, с.97
Готув до контрольної
Система громадського харчування
Скласти меню українського кафе
Національні страви
Впр 3, с.107. Впр 3-4, с.109
Відвідування кафе, ресторану
Врп 4, 113
Замовлення страв
Впр 2, с. 114
Грудень
Традиційне українське меню
Моя улюблена українська страва
Здоровий спосіб харчування
Впр 3, с 118
Вегетаріанство: за чи проти
Спосіб вашого харчування
Фастфуд. Проект
Оформити постер
Звіти. Опитування
Впр 5, с128
Повторення матеріалу
Готув до контрольної
Контроль письма
Готуватись до говоріння
Контроль говоріння
Готуватись до аудіювання
Контроль аудіювання
Готуватись до читання
Контроль читання
 
 

 
 
                            Домашні  завдання з екології 11 клас
Місяць
Тема уроку
Домашнє
завдання
1.
 
Вересень
 
Екологія- наука про довкілля
Вчення Вернадцького про біосферу
 
§ 1-3
§4-7
2.
Жовтень
 
 
Проблема забруднення природного середовища
 
Деградація природних компонентів
§ 1-3
§11
 
3.
 
Листопад
 
Кругообіг речовин та енергії
Збалансоване природокористування
 
§ 12
§13
   
 
4
 
 
 
Грудень
Проблема збереження біотичного та ландшафного різноманіття.
Оптимальна ландшафно-екологічнаорганізація території
§14
§15-16
 
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види