49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Концепція виховної роботи


 
«Схвалена»
Педагогічною радою
26 лютого 2015 р.
Концепція виховної роботи
КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури»
 
Місія:творчий вихованець - компетентна особистість, здатна до самореалізації в соці-умі як представник нової генерації молоді в Україні.
Мета: забезпечити розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої особистості з громадянською позицією, здатної до самореалізації та прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності.
Провідна ідея: формування привабливого іміджу навчального закладу, який забезпечує сприятливі умови розвитку творчого потенціалу вихованців та педагогів.
Основні цілі виховної роботи
▪виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків усіма учасниками навчального процесу;
▪формування рис громадянина України, національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибокого розуміння громадянського обов'язку, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови;
▪ створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності;
▪ формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості, доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання громадянських та загальнолюдських цінностей;
▪ забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я, формування здорового способу життя;
▪ виховання політичної, економічної та правової культури, формування фахівця нової генерації, інтелектуала, господаря в своїй державі;
▪ прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і звичаїв українців,  інших народів, інтересу до надбань світової культури;
▪ реалізація професійної морально-етичної відповідальності педагогів у вихованні патріотичних почуттів до Альма-матер та дотриманні  розвитку  демократичних традицій училища; консолідація учнівсько-студентського колективу та педагогічних працівників у єдину спільноту.
 
Завдання
1. Розробити та запровадити в практику роботи єдину модель виховної системи училища.
2. Створити сприятливі умови для збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку всіх суб’єктів освітнього простору.
3. Підпорядкувати цілі, завдання, форми виховної роботивихованню духовно багатої, мораль-но і фізично здорової, гармонійно розвиненої особистостііз стійкими моральними переконаннями.
4. Сформувати зміст та систему виховної роботи на основі впровадження етнонаціональних та загальнолюдських цінностей.
5. Упроваджувати передовий  педагогічний досвідта інноваційні педагогічні технології у прак тичну діяльність закладу.
6. Активізувати роботу органів учнівсько-студентського самоврядування через широке залучення ініціативних вихованців - лідерів.
7. Розробити модель випускника ЛУФК.
 
Очікувані результати
1. Формування високоінтелектуальної, компетентної особистості, представника нової генерації молоді, здатного до саморозвитку і самореалізації та проектування власного життя.
2. Створення виховного простору, сприятливого для розвитку і саморозвитку особистості -  свідомого громадянина України.
3. Зростання рівня навчальних досягнень учнів та студентів, їх загальної культури.
4. Підвищення інтересу батьків, громадськості та інших інституцій до виховного процесу учнів училища – майбутніх зірок українського спорту..
 
Модель виховної системи  відображає два концептуальні підходи:
▪системну модель процесу виховання;
▪системно-рольову теорію становлення особистості учня
На основі цих підходів створюється виховна система, яка базується на русі від виховання до самовиховання й саморозвитку особистості.
Підходи, на яких базується виховна система: системний, особистісно орієнтований, діяльнісний, синергетичний.
Риси виховної системи: самокерована,відкрита,цілісна,цілеспрямована,ціннісно-орієнтована, соціальна.
Виховна система охоплює весь процес, інтегруючи навчальні та тренувальні заняття, позаурочне життя вихованців, різноманітну діяльність відповідно до мети виховання.
Пріоритетні принципи, на яких базується модель виховної системи школи: гуманізація, народність,зв’язок з життям, індивідуальний підхід, системність, розвиток, об’єктивність, наступність і неперервність.
 
Основні напрями виховної роботи
Інтелектуальне (професійне) виховання
Організація навчально-виховного процесу повинна слугувати взірцем сумлінного фахового ставлення до виконання своїх професійних обов’язків.
Нерозривно пов’язане з навчанням, створює умови для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих здібностей, самовиховання і самовдосконалення, для вияву об-дарованості і талантів, для самореалізації учнівсько-студентської молоді у сферах професійної та освітньої діяльності. 
Громадянське (національно-патріотичне) виховання
Здійснюється у тісній взаємодії з вивченням гуманітарних та економіко-соціальних дисциплін. Формує високий ідеал служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, формує громадянина-патріота з глибоким розумінням громадянського обов'язку, спонукає до інтелектуального та фізичного вдосконалення, вив-чення традицій, героїчних сторінок історії українського народу.
Правове виховання
Формує риси громадянина України: національну свідомість і людську гідність, глибоке розуміння і відповідальне ставлення до громадянського обов'язку, повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови, створення правової і демократичної держави.
Моральне виховання
Вироблення потреби поводити себе згідно із загальнолюдськими моральними нормами, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з урахуванням найкращих положень релігійної та світових морально-ціннісних концепцій.
Художньо-естетичне виховання
Формування естетичних знань, художньо – естетичної освіченості, поглядів, смаків, почуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, активна участь кожного вихованця в естетичному житті, вироблення вмінь творити прекрасне в повсякденному житті.
Трудове виховання
Нерозривно пов’язане з професійним та правовим вихованням. Становлення висококваліфікованого фахівця, готового до самовідданої праці на благо суспільства, трудового колек-тиву, власної родини, обізнаного і компетентного. Культивування кращих рис української мен-тальності, господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, поваги до власної і людської праці, її результатів.
Екологічне виховання
Формування екологічної культури, оволодіння знаннями та практичним вмінням раціонального природокористування;виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство та співучасті у її збереженні.
Фізичне виховання
Розвиток досконалого фізичного стану, адаптованості до зовнішнього середовища, пристосування до умов праці та здорового відпочинку, збереження репродуктивного й фізичного здо-ров’я.
Спортивне виховання
Виховання професійного відношення до свого спортивного вдосконалення, формування стилю життя спортсмена, підпорядкування своєї діяльності у спорті досягненню максимальних результатів, дотримання спортивного режиму, формування вольових рис характеру, самоорганізації та самодисципліни.
 
Основні форми виховної роботи
▪ словесні:  інформація, роз'яснення, зустрічі з відомими людьми, збори, бесіди, вечори, диспути, конференції, використання аудіовізуальних засобів масової інформації, Інтернету;
▪ практичні: екскурсії, конкурси, олімпіади, предметні тижні;
▪ наочні: творчі виставки, книжкові стенди, Інтернет ресурси, стінгазети, друковані засоби масової інформації,
▪ активні: участь у державних молодіжних програмах, громадсько-патріотичних і мистецько-культурологічних проектах, включення учнів та студентів через органи самоврядування у процес управління в стінах училища з метою набуття практичних навичок майбутніх учасників розбудови Української держави, святкування загальнодержавних та училищних свят, проведення різноманітних тематичних вечорів, благодійних акцій.
 
Підготована творчою групою вихователів
під керівництвом Дуки Н.Б.
 
 
Додаток
 
 
 
Конкретні цілі
 
 
Форми, методи та заходи щодо їхнього досягнення
 Інтелектуальне (професійне) виховання
 •  розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, раціональної організації навчання;
 • ·розвиток критичного мислення, здатності усвідомлювати та відстоювати особисту позицію;
 •   вироблення вміння самостійно здобувати знання; здатності ефективно  працювати  і  навчатися  протягом усього життя;
 •   готовність до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
 •   адаптація новозарахованих учнів та першокурсників до умов навчання в училищі.
Ø проведення  творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення свят професійного характеру;
Ø встановлення іменних нагород для студентів;
Ø створення в училищі  дощок (галереї)»Кращі учні»,  «Славні випускники» та відповідної сторінки на сайті училища;
Ø проведення акцій, спрямованих на вирішення питання зайнятості студентської молоді, її працевлаштування  на перше робоче місце;
Ø ознайомлення студентів з новинками професійної літератури;
Ø відвідання виставок фахової інформації та сучасних галузевих технологій, ярмарок вакансій;
Ø сприяння роботі НОСА;
Ø проведення Дня фізичної культури та спорту;
Ø здійснення шефства старшокурсників над студентами молодших курсів;
Ø проведення інструктивних занять та бесід зі студентами  першого курсу.
 Громадянське (національно-патріотичне) виховання
 • виховання любові до Батьківщини, свого народу, рідної землі, родини;
 • формування національної свідомості, відповідальності за долю країни, готовності до творчої праці на благо людей та процвітання держави;
 •  виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій;
 • формування суспільної і політичної культури; етики міжнаціональних стосунків;
 •  формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови.
Ø проведення творчих зустрічей, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; консультацій та відзначення національних, календарно-тематичних. релігійних, світських свят;
Ø ознайомлення з героїчними сторінками історії українського народу;
Ø уроки-диспути;
Ø політичні дебати;
Ø тематичні екскурсії по визначних місцях України;
Ø тематичні екскурсії у музеї міста. Підписання угод про співпрацю з музеями;
Ø організація краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи;
Ø проведення зустрічей з видатними діячами українського державотворення;
Ø забезпечення учнів та студентів національно зорієнтованими інформаційними джерелами (пресою, літературою, фільмами тощо);
Ø вивчення історичного, культурологічного, побутового, політичного, соціального досвіду українського народу;
Ø святкування  свят: Дня училища , посвята учнів та першокурсників, випускного вечора;
 Правове виховання
 • формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; виховання поваги до прав і свобод інших людей;
 • формування правової культури виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів (Герба, Прапора, Гімну); знання та дотримання законів;
 • засвоєння основ державного, трудового, цивільного, сімейного та кримінального права; знання й вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень у поведінці та практичній діяльності;
Ø обговорення   матеріалів періодичної преси, ознайомлення з законодавчими актами України, проведення відповідних уроків, ділових ігор, зустрічей з представниками органів внутрішніх справ  та ін.;
Ø прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина.
 Моральне виховання
 • формування основ загальнолюдської і народної моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, свободи, рівності, доброти, совісності, порядності, тактовності, співчуття, чесності, гуманності, толерантності та інших чеснот;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу; педагогів, духовної єдності поколінь; виховання культури поведінки, здатності піклуватися про молодших і немічних; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей;
 • виховання духовної культури особистості, почуття власної гідності, честі, працелюбності, самодисципліни; створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;
 •  подвижництво у подоланні страху, насильства, жорстокості;
 •  співпраця з церквою (на добровільних засадах), виховання толерантного ставлення до різних релігійних віросповідань. безкорислива благодійна діяльність, доброчинна діяльність;
 •  статеве виховання, розвиток моральної чистоти, поваги до жінки, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прищеплення навичок виховання дітей у сім'ї.
Ø розвиток  об'єктивних характеристик, здатності до самокритичності, до прийняття самостійних рішень, формування громадянської позиції особистості, почуття відповідальності;
Ø участь у доброчинній діяльності та благодійних заходах.
 Художньо-естетичне виховання
·       оволодіння основами народного мистецтва, музики, архітектури, усної народної творчості, національної пісенної та танцювальної культури, побуту, ремесел;
·       формування системи знань про світову культуру і мистецтво; розвиток естетичних потреб і почуттів;
·       розвиток художніх здібностей і творчої діяльності, формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти прекрасне і потворне в мистецтві і житті.
Ø проведення  місцевих та  масових культурних акцій, творчих зустрічей,  конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесідта відзначення свят художньо-естетичного характеру;
Ø ознайомлення з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
Ø регулярне відвідування та обговорення вистав, театрів міста, концертів, концертних залів, виставок, екскурсій, обговорення матеріалів творчих конкурсів, культпоходів, екскурсій;
Ø проведення  акцій, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, пленерів і виставок молодих митців,;
Ø створення культурно-просвітницьких центрів;
Ø екскурсії у визначні місця України;
Ø екскурсії у художні музеї міста. Підписання угод про співпрацю з музеями;
Ø організація та проведення творчих зустрічей, вечорів відпочинку, дискотек тощо; організація роботи клубів за інтересами;
Ø зустрічі з представниками мистецької еліти;
календарно-тематичні та обрядові свята.
 Трудове виховання
 • формування працелюбної особистості, яка свідомо і творчо ставиться до праці; розвиває уміння самостійно та ефективно працювати, робить самоаналіз власної діяльності, займає активну позицію у набутті трудових навичок, усвідомлює необхідність вибору і здобуття професії,  готова до творчої праці на благо людей та процвітання держави;
 •  виховання ділових якостей, формування почуття господаря та господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи; формує готовність до життя і праці в умовах ринкової економіки
Ø  різноманітна суспільно корисна праця і професійна діяльність, участь у доброчинній діяльності; рейди з благоустрою території;
Ø побутові справи (прибирання  кімнат гуртожитку, чергування і т.п.), виховання господарської ініціативи, підприємливості, лідерських якостей;
Ø підтримка підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення  семінарів, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів, виставок з  відповідної тематики;
Ø ознайомлення майбутніх фахівців з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом;
Ø участь у підготовці та проведенні спільних загальношкільних та училищних проектів;
Ø організація  учнівсько- студентського самоврядування;
 
Екологічне виховання
 • формування екологічної культури, яка поєднувала б знання провідних ідей, основних наукових понять та фактів, на базі яких здійснюється оптимальна взаємодія людини з навколишнім середовищем;
 • формування основ глобального мислення, готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності, залучення до активної екологічної діяльності, протидії споживацькому ставленню до навколишнього середовища, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі;
 • виховання вміння оцінювати стан навколишнього середовища, ухвалювати рішення щодо його вдосконалення; вироблення розуміння необхідності гармонії відносин людини з природою
Ø проведення природоохоронних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок,  нарад, тематичних вечорів, бесід;  відзначення свят екологічного характеру;
Ø організація толок з озеленення територій, прилеглих до навчального корпусу  та гуртожитку, оглядів – конкурсів з облаштування класних кімнат, житлових кімнат, рейди з благоустрою території;
Ø робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
Ø боротьба з тютюнопалінням, наркоманією, санітарні рейди;
Ø оволодіння знаннями з охорони життя та безпеки життєдіяльності;
 
Фізичне виховання
 • зміцнення здоров'я, гармонія тіла і духу, людини і природи;
 •  фізичне, духовне та психічне загартування; виховання фізично й морально здорової особистості;
 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, профілактики захворювань, формування навичок і утвердження здорового способу життя протидія та запобігання шкідливим звичкам
Ø проведення та відзначення свят спортивного характеру, заходи на тему  “Молодь України за здоровий спосіб життя”, “Вибір молоді — здоров’я”;
Ø  зустрічі з відомими спортсменами;
Ø проведення  місцевих та загальучилищних масових культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування;
Ø пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави;
Ø розгортання пропаганди здорового способу життя, зокрема антиалкогольної та антинікотинової;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види