49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Наскрізна освітня програма


 
І. Загальні положення
 
 КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» – це спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, який працює відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 р. №2061 (із змінами), і забезпечує розвиток спортивних здібностей дітей і молоді з метою підготовки спортсменів – резерву до національних збірних команд України з визначених видів спорту. Структурним підрозділом училища є спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю.
Головною метою спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища є створення умов для реалізації освітніх потреб спортивно обдарованої учнівської молоді.
 Наскрізна освітня програма (далі – освітня програма) загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища ґрунтується на перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, передбачає адаптацію до нових економічних, соціальних, геополітичних умов, спрямована на пошук ефективних способів забезпечення якісного освітнього процесу в умовах запровадження концепції Нової української школи. Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації навчально-виховного процесу в умовах спеціалізованого закладу спортивного профілю, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії.
Освітня програма передбачає реалізацію таких основних завдань:
- адаптація оновлених навчальних програм для базової та старшої школи в умовах загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища;
- осмислення нових підходів і на цій основі підвищення якості викладання навчальних предметів;
- напрацювання нового дидактичного матеріалу і методичного забезпечення з широким використанням ІКТ, освітніх інтернет-ресурсів, електронних засобів навчання;
- широке використання проектної, групової, командної форм навчання;
- впровадження та вдосконалення дистанційних форм навчання з врахуванням специфіки навчального закладу;
- системна робота по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання;
- комплексне формування нового освітнього простору;
- опрацювання системи наскрізного виховання, яка формує життєві цінності;
- виховання спортсмена-патріота і спортсмена-громадянина;
- стимулювання та усіляке сприяння  розвитку  професійної  компетентності  педагогічних працівників на основі сучасних методичних підходів і технологій навчання;
Освітня програма визначає:
- загальний обсяг навчального навантаження;
- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, логічну послідовність їх вивчення;
- очікувані результати навчання учнів;
- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
- вимоги до осіб, які працюють за цією освітньою програмою.
Освітня програма закладу є наскрізною і охоплює ІІ та ІІІ ступені освіти.
Освітня програма складена на основі типових освітніх програм:
- Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 (для учнів 7-9 класів);
- Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №408 (для учнів 10 класів);
- Типової освітньої програми закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №406 (для учнів 11 класів).
 
ІІ. Загальний обсяг та розподіл навчального навантаження
 
Освітню програму закладу укладено за такими освітніми галузями:
- мови і літератури (українська мова, українська література, іноземні мови, зарубіжна література);
- суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи менеджменту, економіка, громадянська освіта, людина і світ);
- математика (алгебра, геометрія);
- природознавство (біологія, географія, фізика, хімія, астрономія, екологія);
- мистецтво (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, мистецтво, художня культура);
- технології (трудове навчання, інформатика).
- здоров’я і безпека (основи здоров’я).
Детальний обсяг навчального навантаження учнів, логічна послідовність вивчення окремих предметів розкривається в робочих навчальних планах (додатки) та навчальних програмах.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів основної школи складає 3201 годину на навальний рік, в тому числі для 7 класу – 1056 годин, для 8-х класів - 1026 годин, для 9-х класів - 1089 годин.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів старшої школи складає 2475 годин на навчальний рік, в тому числі для 10-х класів - 1221 годин, для 11-х класів - 1254 годин.
Викладання навчальних предметів інваріантної складової забезпечується в повному обсязі годинами, передбаченими типовими освітніми програмами: закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1) (наказ МОН №405), закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 2) (наказ МОН №408) – для учнів 10 класу, закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 12) (наказ МОН №406) – для учнів 11 класу.
Варіативна складова навчального плану школи ІІ ступеня використовується на викладання спецкурсів, спрямованих на розширення світогляду учнів: «По країнах і континентах», «Психологія спілкування» (7 кл.), «Уроки сталого розвитку», «Християнська етика»  (8 кл.), факультативні заняття з німецької та французької мов, консультації.
Варіативна складова навчального плану школи ІІІ ступеня передбачає впровадження спецкурсів, які підкреслюють профільність навчального закладу і соціалізацію учнів: «Історія спорту», «Психологія особистості», «Основи споживчих знань» (10 кл.), «Біохімія», «Основи менеджменту», «Моя громадянська свідомість», «Готуємось до ЗНО з математики» (11 кл.).
Для реалізації державних стандартів освіти та враховуючи специфіку навчального закладу і часті виїзди учнів на навчально-тренувальні збори і змагання окремі базові предмети у старшій школі підсилені годинами варіативної складової:
- у 10 класах по 0,5 год. щотижнево на вивчення географії;
- в 11 класах по 0,5 год. щотижнево на вивчення історії України та біології, по 1 год. - на вивчення української мови, по 2 год. для здійснення поділу класів на гендерній основі для вивчення «Захисту Вітчизни».
 
ІІІ. Організація освітнього процесу та забезпечення якості освіти
 
Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю училища нараховує 13 класів, з яких 6 – основної школи: 1 сьомий, 2 восьмих, 3 дев’ятих та 7 – старшої: 4 десятих, 3 одинадцятих.
Прийом учнів у 7-9 класи здійснюється відповідно до Правил конкурсного приймання та документів, що підтверджують досягнення учнем відповідного навчального рівня. У старшу школу зараховуються учні, які здобули базову середню освіту та відповідають вимогам училища.
Наповнюваність класів відповідно до Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю складає 25 осіб, тривалість уроків – 45хв.
Основною формою організації освітнього процесу в училищі є класно–урочна система. В практичній діяльності використовуються такі типи уроків:
- формування компетентностей;
- розвитку компетентностей;
- перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
- корекції основних компетентностей;
- комбінований урок.
- уроки-семінари, конференції, квести, брифінги, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, ділові ігри, музейні уроки, екскурсії, уроки-презентації та захисту учнівських проектів.
Для ліквідації прогалин у знаннях та якісного засвоєння навчального матеріалу учнями, які пропустили уроки, в училищі організовується система консультацій та додаткових занять, графік яких затверджується відповідним наказом.
В училищі діє система дистанційного навчання та контролю знань учнів, що перебувають на довготривалих навчально-тренувальних зборах.
З метою ефективного засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей учнів проводяться навчально-практичні заняття, на яких учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній чи експериментальній діяльності.
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись самостійно за умови виконання вимог державного стандарту.
Вибір форм і методів навчання вчителі визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
Система внутрішнього забезпечення якості освіти забезпечується такими складовими:
- Кадрове забезпечення освітньої діяльності відповідає навчальним галузям. У загальноосвітній школі-інтернаті спортивного профілю працює 24 вчителі загальноосвітніх предметів, з них 3 мають педагогічне звання «вчитель-методист», 5 – «старший учитель», 15 – вищу кваліфікаційну категорію, 4 - першу категорію, 4 - другу, 1 – спеціаліст.
- Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає навчальним програмам, затвердженим МОН України та охоплює навчально-методичну документацію, підручники, навчальні посібники, дидактичні та наочні матеріали.
- Навчання в закладі відбувається за кабінетною системою у 20 обладнаних кабінетах, з яких 17 забезпечені мультимедійною та комп’ютерною технікою. Всі кабінети мають відповідні дидактичні та методичні роздаткові, індивідуальні матеріали, творчі роботи учнів, презентації навчальних та учнівських проектів, створені умови для самоосвіти учнів. В училищі функціонує бібліотека, яка забезпечена доступом до інтернету, художньою та навчальною літературою. З метою висвітлення прозорості діяльності училища, забезпечення комунікації між учасниками освітнього процесу створено і постійно оновлюється веб-сайт. Для оперативного інформування про повсякденне життя училища, спортивні досягнення, новини, створена спільнота у соціальній мережі Фейсбук.
- Основним завданням освітнього процесу в училищі є переорієнтація освітньої діяльності школи із засвоєння змісту навчальних предметів на формування здатності до практичного застосування набутих знань. Вивчення усіх навчальних предметів базується на принципах особистісно орієнтованого навчання. Основою методичної компетенції вчителя є досконале володіння методами проведення уроків, різноманітними формами роботи, методичними прийомами, уміння конструювати уроки класичних типів – набуття нових знань, формування умінь і навичок, узагальнення і систематизації, контролю знань, комбінованого, а також нестандартних уроків, що ефективно формують здатність до нестандартного мислення, творчості, підвищують інтерес до предмету, активізують навчальну діяльність. В училищі створено можливість для систематичного використання сучасних мультимедійних засобів навчання, комп’ютерної, проекційної техніки, педагогічних програмних засобів.
- Контроль якості проведення навчальних занять здійснюється шляхом взаємовідвідування уроків педагогами методичного об’єднання, директором, заступником директора. Інформація про якість проведення занять аналізується на засіданнях методичних об’єднань та виробничих нарадах. Контроль за самоосвітою вчителів та вивчення щорічного педагогічного досвіду вчителів відбувається під час атестацій.
- Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) розглядається як система збирання, обробки, збереження інформації про освітню систему училища. Моніторинг результативності навчання проводиться в два етапи: проміжний (грудень) і вихідний (травень) на підставі семестрового та річного оцінювання. З метою стимулювання учнів до покращення своїх навчальних результатів щосеместрово виводиться рейтинг на основі коефіцієнта рівня навчальних досягнень (число, що визначає відношення отриманих учнями балів до максимально можливих, виражене у %). Окрім цього, складається рейтинг навчальних класів, спортивних відділень, виховних груп, де моніториться якість знань (% учнів, що мають високий і достатній рівні досягнень стосовно загальної кількості учнів), успішність (% учнів, що мають високий, достатній, середній рівень навчання), проводиться моніторинг рівня навченості новоприбулих учнів з математики та української мови, предметний моніторинг (директорські контрольні роботи, вивчення стану викладання предметів), моніторинг стану навчання та навчальної дисципліни учнів за першу чверть. Аналіз отриманих результатів дозволяє відстежити динаміку змін, визначити середньостатистичні характеристики результативності навчання, одержати матеріали для подальшої роботи з учителями. Отримані результати аналізуються під час методичних діалогів, засіданнях педагогічного «трикутника» (вчителі, вихователі, вчителі спорту), виробничих нарадах училища та педагогічних радах. Підсумки моніторингів є підставою для написання аналітичних наказів, вироблення методичних рекомендацій й прийняття  управлінських рішень з метою підвищення результативності навчання.
    Завдання системивнутрішнього забезпечення якості освіти в загальноосвітній школі-інтернаті училища в цілому полягає в:
- оновленні методичної бази освітньої діяльності;
- контролі за виконанням навчальних планів, програм, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробленні рекомендацій щодо їх поліпшення;
- моніторингу та оптимізації соціально-психологічного середовища;
- створенні необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників: періодичне проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у практичних семінарах, вебінарах, конференціях, організація методичної декади, творчого звіту методичних об’єднань, конкурсу професійного портфоліо, конкурсу кращих навчальних кабінетів, предметних тижнів тощо.
 
IV. Очікувані результати навчання
 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, в училищі визначаються завдання, які повинен реалізувати кожен вчитель у рамках свого предмету і міжпредметних зв’язків. Окрім виконання вимог навчальних програм результати навчання з кожного предмету повинні формувати такі ключові компетентності учнів:
1. спілкування українською мовою.
Компоненти: уміння ставити запитання і розпізнавати проблему, міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах, розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач, грамотно висловлюватися. Доречно і коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень.
2. спілкування іноземними мовами.
Компоненти: уміння здійснювати спілкування в межах чинної програми, розуміти на слух зміст автентичних текстів, висловлюватись письмово, у разі потреби використовувати невербальні засоби спілкування, обирати і застосовувати доцільні комунікаційні стратегії.
3. математична компетентність.
Компоненти: уміння оперувати текстовою та числовою інформацією, встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої діяльності, розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту, будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати, використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.
4. компетентності у природничих науках і технологіях.
Компоненти: уміння розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, будувати та досліджувати природні явища і процеси, послуговуватися технологічними пристроями.
5. інформаційно-цифрова компетентність.
Компоненти: уміння структурувати дані, діяти за алгоритмом та складати алгоритми, визначати достатність даних для розв’язання задачі, використовувати різні знакові системи, знаходити інформацію та оцінювати її достовірність, доводити істинність тверджень.
6. уміння вчитися впродовж життя.
Компоненти: уміння визначати мету навчальної діяльності, відбирати і застосовувати потрібні знання, організовувати і планувати свою освітню діяльність, моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати і оцінювати результати своєї діяльності, доводити правильність своїх суджень та визнавати їх помилковість.
7. ініціативність і підприємливість.
Компоненти: уміння генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати і знаходити оптимальні рішення, використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності і точності, аргументувати і захищати свою позицію, дискутувати.
8. соціальна і громадянська компетентності.
Компоненти: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку, ухвалювати аргументовані рішення, співпрацювати у команді, аналізувати власну економічну ситуацію і родинний бюджет, орієнтуватися у широкому колі послуг і товарів, робити споживчий вибір.
9. культурна компетентність.
Компоненти: уміння грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, дотримуватись етики спілкування і взаємодії, поваги до співрозмовника, враховувати і оцінювати художньо-етичну складову при створенні продуктів своєї діяльності.
10. екологічна грамотність і здорове життя.
Компоненти: уміння аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в країні і світі, враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень, розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна і громадська компетентність учнів училища повинні формуватися засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей, як екологічна безпека і сталий розвиток, здоров’я і безпека, підприємництво і фінансова грамотність, громадянська відповідальність повинні спрямовуватись на формування в учнів здатності застосовувати знання і уміння в реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобами інтеграції ключових і предметних компетентностей, реалізації міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язків.
Навчання через наскрізні лінії повинне реалізовуватись:
- організацією цілісного навчального середовища і освітнього простору;
- окремими навчальними предметами і міжпредметними зв’язками;
- спільними проектами;
- позакласною роботою.


Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види