47 років1971 - 2018
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Про училище : План роботи КЗ ЛОР


    
 
ПЛАН  РОБОТИ
  
комунального закладу Львівської обласної ради
 
 
«ЛЬВІВСЬКЕУЧИЛИЩЕ ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ»
 
 
НА  2015/2016   навчальний   рік
 
 
 
І.  Вступ
    
Сьогодні в контексті основних напрямів реформування країни відбувається системне переосмислення та оновлення освітньої галузі. Зміна освітньо-виховної парадигми доко-рінним чином змінює не лише систему виховання як культурно-духовний феномен суспіль-ства, а й ставить нову мету, завдання, кінцеві цілі. У сучасних умовах найактуальнішою проблемою є організація навчально-виховної системи згідно з новими принципами функ-ціонування освітнього простору, встановленням контролю за якістю й ефективністю освітньої діяльності, її відповідальністю перед суспільством та громадськістю. Враховуючи ці виклики сучасності, у 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив училища працював над створенням власної освітньої концепції з максимальним врахуванням специфіки спеціалізо-ваного навчального закладу спортивного профілю.
Основним завданням училища в сучасних умовах реформування освітньої галузі було осмислення статусу навчального закладу відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» та вдосконалення системи підготовки фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста за спеціальністю «фізичне виховання» в рамках Галицького навчально-наукового комплексу при Львівському державному університеті фізичної культури (ЛДУФК). Це завдання вирішувалось шляхом реалізації системи ступеневої  підготовки фахівців за уніфікованим з ЛДУФК навчальним планом, затвердженим в процесі акредитації, освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) та освітньо-професійною програмою (ОПП), які діють як тимчасовий стандарт вищої освіти для підготовки молодшого спеціаліста у галузі «фізичне виховання».
Освітня діяльність загальноосвітньої школи, яка працює у структурі училища,  була орієн-тована на створення ефективних умов для отримання учнями стійких пізнавальних компе-тенцій, формування розвиненої моральної особистості, здатної самостійно мислити, здо-бувати та застосовувати знання, ретельно обмірковувати прийняті рішення і чітко планувати подальші дії. Такі підходи реалізовувались через використання технологій для сталого роз-витку, методик продуктивного та інтерактивного навчання, системне використання мульти-медійного та інформаційного супроводу, широке застосування діагностико-моніторингових досліджень, психолого-педагогічного аналізу, впровадження нових форм поурочної роботи, проведення різноманітних методичних та навчальних заходів, конкурсів, учнівських проектів.
Виховна частина впродовж навчального року працювала над створенням концепції ви-ховної роботи, яка відображає сучасні тенденції та підходи до виховання всебічно і гармо-нійно розвинутої особистості в умовах спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю.
Робота спортивно-методичної частини була зосереджена на оптимізації навчально-трену-вального процесу та спортивної підготовки спортсменів, удосконаленні системи підготовки шляхом перегляду традиційних схем планування річних циклів та впровадження програмно-цільового планування, побудові вузлових структурних алгоритмів тренувального процесу, за яких створюються сприятливі умови для розвитку і вдосконалення рівня спортивної підго-товленості та досягнення максимально можливих результатів на головних змаганнях року. Це вимагало підвищеної уваги до відбору, селекції та орієнтації спортсменів, складання індиві-дуальних програм спортивної підготовки з врахуванням реалій сьогодення, визначення раціо-нальної структури змагальної діяльності, вибору засобів відновлення.
Такі підходи сприяли підвищенню професійної майстерності і творчої активності педа-гогів та результатів навчальної діяльності і спортивних досягнень учнів та студентів училища.
Так, успішність учнів загальноосвітньої школи-інтернату склала  99%, якість знань 40%, середній коефіцієнт рівня навчальних досягнень учнів – 0.663. Дванадцять учнів закінчили школу на «відмінно», Анастасія Остапук нагороджена срібною медаллю. 93 випускники 2015 року вступили до вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.
Двоє студентів-випускників отримали диплом молодшого спеціаліста з відзнакою, 10 – захистили кваліфікаційну роботу на «відмінно», 17 – продовжують навчання у ЛДУФК.
У звітному 2014 році на офіційних всеукраїнських змаганнях спортсмени училища завоювали 686 медалей. Було встановлено 4 рекорди України: А.Гордишинський (важка атлетика), П.Коростильов (двічі), І.Кізима (обидва кульова стрільба). П.Коростильов двічі покращував юніорський рекорд світу у стрільбі з пневматичного пістолета (фінальна серія).
До спискового складу збірних команд України з видів спорту увійшли 126 учнів та студентів. 64 спортсмени взяли участь в офіційних міжнародних змаганнях, де  здобули 60 медалей, в тому числі 25 золотих. Переможцями та призерами європейських і світових першостей стали Р.Мартон (бокс), Т.Кіт, Л.Горішна, О.Лівач, Є.Павлова, М.Колос, А.Лисак, В.Рябоволова, Ю.Ідзінський (вільна боротьба), Т.Міщук (веслування), О.Зуб, І.Кізима, П.Ко-ростильов, П.Конарєва (стрільба кульова), С.Трапезнікова, С.Гнип, М.Попович, Б.Прим’як (стрільба з лука) та інші.
23 вихованці училища, в тому числі 8 учнів і студентів, взяли участь у І Європейських іграх, де вони вибороли 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Переможцями Ігор стали Георгій Іваницький та Маркіян Івашко (стрільба з лука), срібними призерами – Юлія Ткач та Тетяна Лавренчук ( жіноча боротьба), бронзовими – Георгій Іваницький і Василь Шуптар (вільна боротьба). Ще 7 осіб зупинилися за крок до медального подіуму. Кандидатами на участь в Іграх ХХХІ Олімпіади у м. Ріо-де-Жанейро є 40 вихованців закладу. Олег Царьков, Роман Бондарук, Павло Коростильов (кульова стрільба), Андрій Федечко (сучасне п’яти-борство) вже вибороли олімпійські ліцензії.
Проект нової редакції базового закону «Про освіту» передбачає суттєві новації  та зміну підходів до організації системи освіти в Україні, що відобразиться на всій діяльності училища.
 
 
Тому, у 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив училища продов-жить роботу над власною освітньою концепцією у світлі реформування галузі освіти в Україні.
Робота над концепцією передбачає реалізацію таких основних завдань:
 
 
у навчально-виховному процесі:
- осмислення статусу навчального закладу і оновлення змісту роботи відповідно до нової редак-ції Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про професійну освіту»;
- проведення необхідної роботи по підготовці до проходження ліцензіювання та акредитації училища;
- оновлення змісту навчання відповідно до нових стандартів загальної середньої та професійної освіти;
- оптимізацію навчально-виховного процесу з врахуванням специфіки училища як спеціалізо-ваного навчального закладу спортивного профілю;
- підвищення якості освітніх компетентностей учнів і студентів через запровадження особис-тісно зорієнтованого і діяльнісного підходів до організації навчального процесу;
- створення умов для неперервного навчання педагогічних працівників, розвитку їхнього творчого потенціалу, креативності, формування здатності до критичного самоаналізу, активного використання  портфоліо як дієвої технології планування професійної кар’єри;
- активізацію позаурочної навчальної та самостійної роботи учнів і студентів;
- урізноманітнення форм підвищення мотивації учнів і студентів до навчання, вдосконалення системи моніторингу навчальних досягнень вихованців;
- вдосконалення системи підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання знань в умовах навчального процесу;
- системну роботу по національно-патріотичному та військово-патріотичному вихованню спор-тивної молоді;
- продовження роботи по інформатизації навчальних кабінетів, створенню сучасних нав-чальних лабораторій;
 
 
 в організації навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності, підготов-ці резерву до національних збірних команд України:
- вдосконалення структури багаторічної підготовки та впровадження програмно-цільового методу планування тренувального процесу;
- напрацювання модельних характеристик підготовленості спортсменів з урахуванням індивіду-альних особливостей та показників на різних етапах підготовки;
- вивчення та впровадження у практику роботи нових прийомів підвищення спеціальної праце-здатності спортсменів;
- тісний медичний супровід навчально-тренувального процесу;
- пріоритетне матеріально-технічне забезпечення підготовки провідних спортсменів на основі індивідуальних підходів і з врахуванням суспільно-політичних та економічних реалій.
 

 
І. Організаційна робота педагогічного колективу
 
по забезпеченню стандартів освіти  та підготовки спортивного резерву
 
 
 
 
                                            Зміст
 
Термін
 
виконання
 
Виконавці
1
Скласти і затвердити робочі навчальні плани та програми  на
  2015/2016 навчальний  рік
до
30 серпня
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
2
Здійснити календарно-тематичне планування навчального процесу у
загальноосвітній  школі-інтернаті училища
до
5 вересня
Вчителі 
навчальних
предметів
3
Розробити та затвердити робочі навчальні програми для 1-3 курсів
училища
до
5 вересня
Викладачі
навчальних
дисциплін
4
Скласти режим роботи училища на навчальний рік та  довести  до уваги
трудового колективу
до
1 вересня
Дука  Н.Б.
Черкас А.П.
5
Затвердити структуру навчального року у загальноосвітній  школі – інтер-
наті  та річний графік  навчального процесу в  училищі
до
1 вересня
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
6
Відповідно до режиму роботи училища скласти  розклади уроків,  нав-
чальних занять і тренувань, графіки  роботи  вихователів, працівників 
медичної  частини тощо
 
до
1 вересня
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
Черкас А.П.
7
Провести інструктажі по дотриманню правил техніки безпеки та проти-
пожежної безпеки  з усіма категоріями працівників,  учнями  та студен-
тами училища.   Видати відповідний наказ
до
15 вересня
Занько Я.В.
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
Гащук М.К.
8
Скласти графік роботи автотранспорту і затвердити  маршрути переве-
зення  учнів  і  студентів до місць тренувань і назад
На початок
кожної
чверті
Дмитрів М.Б.
Гащук М.К.
9
Скласти графік роботи кабінетів медичної частини
до
5 вересня
Черкас А.П.
10
 
Затвердити наказами  по училищу:
 
 

 
 
учнівський та студентський контингент
до
1 вересня
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
склад виховних груп і  розселення учнів та студентів по житлових  кімна-
тах  гуртожитку
до
1 вересня
Дука Н.Б.
склад навчально-тренувальних груп
до
1 вересня
Дмитрів М.Б
тижневе педагогічне навантаження вчителів навчальних предметів,
вчителів зі спорту, вихователів 
до
5 вересня
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
річне навчальне навантаження викладачів I-IIIкурсів училища
до
5 вересня
Дмитрів М.Б
стипендіальне забезпечення студентів
вересень,
січень,
червень
Дмитрів М.Б
старших тренерів спортивних відділень,завідувачів навчальними кабіне-
тами, класних керівників, вихователів  виховних груп
до
5 вересня
 
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
циклові комісії викладачів І - ІІІ курсів училища
до
5 вересня
Дмитрів М.Б
порядок обміну постільної білизни в гуртожитку училища
до
5 вересня
Дука  Н.Б.
графік чергової та позачергової атестації педагогічних працівників
до
20 вересня
Кучабська Л.М.
організацію навчально-тренувального процесу на спортивних відділеннях
до
1 вересня
Дмитрів М.Б.
 
 
організацію індивідуальних, групових факультативних  занять і  консуль-
тацій  у загальноосвітній  школі-інтернаті  та  в  училищі
до
5 вересня
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
графік чергування адміністрації  в училищі
до
1 вересня
Дука Н.Б.
організацію методичної роботи в училищі
до
15 вересня
 
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
педагогічне наставництво над органами учнівсько-студентського  само-
вряднування
до
15 вересня
Дука Н.Б.
режими роботи училища під час шкільних і студентських канікул
жовтень,
грудень,
березень
Созанська Г.В.
 
випуск учнів основної  та  старшої  школи і  студентів   училища
червень
 
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
перевід  учнів і студентів в наступні класи та на  курси навчання
червень
 
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
11
Обговорити на  засіданнях методичних об’єднань  інструктивно–методич-
ні  рекомендації Міносвіти і науки  України щодо вивчення  окремих  нав-
чальних  предметів у 2015/2016  навчальному році
до
1 вересня
Кучабська Л.М.
12
Скласти і затвердити графіки тематичних атестацій  на І і ІІ півріччя
у  загальноосвітній  школі - інтернаті  
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
13
Підготувати перелік тем та обов’язкових  домашніх  завдань з основних
предметів для  учнів  загальноосвітньої школи-інтернату училища 
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
 
14
Затвердити теми випускних кваліфікаційних робіт студентів  ІІІ  курсу
листопад
Дмитрів М.Б.
15
Провести державну атестацію учнів основної, старшої  школи та студен-
тів  III курсу
травень-
червень
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
16
Організувати підготовку учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оці-
нювання  знань
березень –
травень
Кучабська Л.М.
17
Провести навчальні екскурсії та навчальну практику  учнів перевідних
класів   загальноосвітньої школи-інтернату
червень
Кучабська Л.М.
18
Підписати договори зі спортивними організаціями та школами про організацію навчально-тренувального  процесу з новоприбулими учнями та студентами  додаткового  контингенту
до
5 вересня
Васьо Н.В.
 
19
Підготувати накази про організацію навчально-тренувального  процесу 
на  спортивних відділеннях, які  мають специфічні  умови праці  та  під-
вищений ризик  (веслування на байдарках і каное, велоспорт, кульова
стрільба, фехтування, сучасне п’ятиборство, спортивна гімнастика,
стрільба  з лука )
до
5 вересня
Дмитрів М.Б.
Ст.тренери
відділень
20
Підготувати наказ про участь команд училища у чемпіонаті України з
футболу  серед  дитячо-юнацьких команд сезону  2015/2016 рр.
до
5 вересня
Дмитрів М.Б.
Безуб’як В.Й.
 
21
Проаналізувати забезпеченість учнів і студентів підручниками та нав-чальними посібниками і провести заходи щодо поповнення фонду під-ручників
вересень
Сторожук О.М.
 
22
Постійно аналізувати відвідування уроків та  занять, успішність  учнів і
студентів  на  основі  розробленої  системи  щомісячної  звітності
щомісячно
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
23
Провести роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо про-ведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році
до
1 грудня
Кучабська Л.М.
24
Скласти рейтинг учнів за  КРНД і здійснити його  порівняльний  аналіз
грудень,
червень
Кучабська Л.М.
25
Скласти рейтинги спортивних досягнень учнів, студентів  та спортивних 
відділень  за підсумками 2015 року
січень
Хранюк Х.В.
26
Організувати навчальний процес на I-III курсах училища відповідно  до
Установчого договору  з ЛДУФК про створення Галицького регіональ-ного навчально-наукового комплексу та нормативних  документів вищої освіти
до
1 вересня
Дмитрів М.Б.
 
27
Оновити установчі та нормативні документи Галицького регіонального
навчально - наукового  комплексу при ЛДУФК
до
1 травня
Дмитрів М.Б.
 

 
28
Організувати цілорічний навчально-тренувальний  процес  з учнями та
студентами  спортивних  відділень відповідно до Робочого навчального
плану з видів спорту, робочих  навчальних програм, програм  підготовки
резерву до збірних  команд України та  індивідуальних планів підготовки
спортсменів
впродовж
року
Дмитрів М.Б.
Ст.тренери
відділень
29
Спланувати роботу спортивних відділень на літній період 2016 року
червень
Дмитрів М.Б.
Ст.тренери
відділень
30
Підготувати наказ про видачу мінеральної води за місцем тренувань
до
5 вересня
Дмитрів М.Б.
Черкас А.П.
31
Забезпечити участь учнів та студентів у всеукраїнських і міжнародних 
змаганнях, навчально-тренувальних зборах відповідно до індивідуальних
планів підготовки та  плану-кошторису спортивних заходів на 2015 р.
і 2016 р.
впродовж
року
Ст.тренери
відділень
32
Підготувати пропозиції по придбанню високоякісного  спортивного інвен-
таря та обладнання  для провідних спортсменів  училища
до
1 жовтня
Дмитрів М.Б.
 
33
 
Провести засідання Педагогічної ради з таких питань:
 
 
 
Про основні завдання педагогічного колективу на 2015/2016 навчальний
рік
серпень
Родак С.М.
Про роботу виховної частини по використанню принципу індивідуалізації у вихованні учнів
грудень
Мороз І.З.
Черечіна Х.І.
Про використання ментальної підготовки як елементу сучасної методики підготовки спортсменів
березень
 
Хранюк Х.В.
Портфоліо педагога як один із аспектів формування акмеологічного середовища в училищі
квітень
Фігурна І.Я.
Про концепцію навчального закладу в умовах реформування системи освіти
червень
Родак С.М.
34
 
Провести засідання Ради училища з таким порядком  денним:
 
 
Форми роботи та шляхи запобігання зниженню успішності учнів 10-х класів
жовтень
Мацюх Г.Р.
Про результати спортивно-педагогічної атестації та підсумки змагаль-ного сезону 2015 року
січень
Васьо Н.В.
Про сучасні вимоги до організації навчального процесу студентів на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
листопад
Хранюк Х.В.
Про організацію навчально-тренувального процесу, змагальної діяль-ності та підготовки резерву до збірних команд України на відділенні легкої атлетики
січень
Харковська О.О.
Про роботу вихователів по формуванню в учнів культури поведінки та способів розв’язання конфліктів
травень
Поважняк Л.В.
35
 
Провести  засідання спортивно-методичної ради  училища
 
з таких питань:
 
 
Про організацію роботи та основні завдання  спортивних  відділень
у новому навчальному  році
вересень
Дмитрів М.Б.
Про підсумки прийому учнів та студентів на спортивні відділення
вересень
Харковська О.О.
Про результати  поглибленого  медичного огляду учнів і  студентів
жовтень,
квітень
Полянський З.П.
Про соціально-психологічну адаптацію  учнів до навчально-тренуваль-
ного процесу в умовах училища
листопад
 
Наконечна О.П.
Про впровадження елементів програмно-цільового методу планування на відділенні футболу
листопад
Безуб’як В.Й.
Про стан медико-біологічного супроводу  навчально-тренувального
процесу
грудень
Полянський З.П.
Про виконання індивідуальних планів підготовки провідних спортсменів
училища у  2015 р. та організацію роботи за індивідуальними планами
у 2016 р.
 
січень
 
Харковська О.О.
Про рейтинг  учнів, студентів і спортивних відділень училища за підсум-
ками змагань 2015 р.
лютий
Хранюк Х.В.
Про  організацію прийому учнів та студентів на навчання у  2016 р.
березень
Харковська О.О.
Про  організацію роботи спортивних відділень  у літній  період
травень
Дмитрів М.Б.
Про  адаптацію випускників 2015 р. до  навчання у ЛДУФК  за  наслід-
ками навчальних  семестрів
лютий,
червень
Хранюк Х.В.
36
Організувати роботу методичної ради училища на 2015/2016 навчальний
рік
до
10 жовтня
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
37
Здійснити аналіз вступу до вищих навчальних закладів та працевлашту-
вання  випускників 2015  р.
вересень
Кучабська Л.М.
38
Підготувати план-кошторис спортивних заходів училища на 2016 рік
до
1 жовтня
Дмитрів М.Б.
39
Організувати роботу батьківських комітетів училища
вересень
Кучабська Л.М.
40
Напрацювати заходи з  батьківської просвіти
жовтень
Дука  Н.Б.
41
Провести класні та загальношкільні  батьківські збори
раз в чверть-
класи, раз в півріччя-загально-
шкільні
Кучабська Л.М.
42
Здійснити аналіз соціального та професійного статусу  батьків
жовтень
Кучабська Л.М.
43
Організувати роботу методичних об’єднань:
 
до 20 вересня
 
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
 
вчителів філологічного циклу
вчителів природничого циклу
вчителів фізико-математичного циклу
вчителів суспільствознавчого циклу
вчителів зі спорту
класних керівників
вихователів
44
Продовжити в училищі роботу науково-практичного семінару «Шляхи реформування системи  та змісту освіти в Україні»
Провести  у програмі  роботи семінару  такі заходи:
 
 
педагогічний тренінг «Нові освітні технології на службі у вчителя»
грудень
Барабаш Я.М.
педагогічна конференція «Інтелектуальний потенціал нації. Розвиток екологічного мислення учнів. Формування цілісної картини світу»
листопад
Таранова Л.А.
методична декада«Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час»
лютий
Барабаш Н.Р.
педагогічний cемінар«Стратегія особистісного та професійного само-вдосконалення педагога»
січень
Задорожна І.І.
творчий звіт методичних об’єднань
червень
Кучабська Л.М.
45
Спланувати  проведення впродовж навчального року  відкритих уроків,
тренувань, виховних  годин
вересень
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
46
Здійснювати щомісячний моніторинг виконання домашніх завдань учнями,які проживають у гуртожитку
постійно
Кучабська Л.М.
47
Провести аналіз адаптації  новоприбулих учнів  до навчання в умовах
училища
жовтень
Кучабська Л.М.
48
Забезпечити належний рівень поінформованості учнів  і  студентів  щодо
політичного, культурного та  спортивного  життя  країни
впродовж
року
Харковська О.О.
Сторожук О.М.
49
 
Провести в училищі предметні  тижні:
 
 
 
 
математики
жовтень
Задорожна І.І.
природничих дисциплін
листопад
Барабаш Н.Р.
мистецький
грудень
Грилицька О.Л.
правових знань
січень
Кондратюк А.В.
іноземних  мов
лютий
Собків К.С.
Климків О.М.
історії
березень
Гайдаш Л.Ю.
50
Організувати та провести чергову атестацію педагогічних  працівників
березень-
квітень
Кучабська Л.М.
Фігурна І.Я.
51
Організувати та провести огляд-конкурс навчальних  кабінетів
лютий
Кучабська Л.М.
52
Організувати роботу приймальної комісії та здійснити  відбір учнів і  сту-
дентів на  навчання у  2016  році
квітень-
червень
Дмитрів М.Б.

 
53
Постійно оновлювати матеріали на методичних  стендах
впродовж
року
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
54
Проводити заходи по пропаганді діяльності та створенню позитивного 
іміджу училища в регіоні та Україні, постійно оновлювати Інтернет-сторінку училища та сторінку у Фейсбуці
впродовж
року
Васьо Н.В.
Назарчук О.В.
55
Здійснювати постійний організаційний та методичний  контроль за підго-товкою  спортсменів додаткового  контингенту
впродовж
року
Васьо Н.В.
56
Провести наради з тренерами-викладачами ДЮСШ і СДЮШОР – на-ставниками   учнів   додаткового  контингенту
вересень,
січень,
червень
Васьо Н.В.
 
 
 
ІІІ.  Робота  по забезпеченню  розвитку  особистості, 
 
формуванню  цілісного світогляду,  активної  життєвої  та громадянської  позиції 
 
учнів  і студентів
 
 
76
 
Провести традиційні спортивні заходи училища: 
 
 
 
міжнародну  веслувальну регату 
вересень
Спортивно-
методична
частина
Всеукраїнський турнір з боксу на призи срібного призера XXVII  Олімпій-
ських ігор, випускника училища Андрія Котельника
грудень
«Меморіал Олексія Дем’янюка зі стрибків у висоту»
січень
легкоатлетичні змагання на призи львівських олімпійців
березень
 
відкриті першості училища з окремих видів спорту
лютий –
червень
 
77
Провести круглі столи педагогічних працівників з питань навчання  учнів
раз  на
чверть
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука  Н.Б.
78
Провести  заходи з антидопінгової  грамотності  учнів  і  студентів
впродовж
року
Черкас А.П.
Дмитрів М.Б.
79
Організувати профорієнтаційну роботу з учнями та студентами.
Провести декаду профорієнтаційної роботи «Твоя майбутня  професія»
жовтень
Задорожна І.І.
Кучабська Л.М.
80
Провести анкетування учнів випускних класів  щодо вступу у вищі
навчальні заклади
квітень
Кучабська Л.М.
81
Підготувати рекомендаційні листи на учнів, які  поступають у  ЛДУФК
та інші вищі навчальні  заклади
червень
Кучабська Л.М.
 
82
 
Провести  такі  загальношкільні виховні  заходи:
 
 
 
свято Першого дзвоника
1 вересня
Дука Н.Б.
Голодняк Н.М.
Олімпійський тиждень та олімпійський урок
12 - 19
вересня
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
тиждень Героїв та Варту пам’яті
2-5
листопада
вихователі
кл.керівники
місячник українських спортових традицій  і  Дні українського спортовця
жовтень –
листопад
 
Дука  Н.Б.
Голодняк Н.М.
урочисту лінійку до  річниці  створення  Української Повстанської  Армії
та Дня захисника України
12  жовтня
Голодняк Н.М.
 
День пам’яті жертв Голодомору
23
листопада
Голодняк Н.М.
Андрія-вечір
 
11 
грудня
Дука Н.Б.
Поважняк Л.В.
Голодняк Н.М.
свято Миколая
18 грудня
Мороз І.З.
тематичну лінійку до  Дня Соборності України
18 січня
Голодняк Н.М.
День пам’яті Героїв Крут
25 січня
Голодняк Н.М.
День пам’яті Героїв Небесної Сотні
лютий
Голодняк Н.М.
Декада  екологічних знань  «Весняний марафон: ЕКО-2015»
квітень
Горбунова В.І.
мітинг-реквієм до річниці Чорнобильської трагедії
25 квітня
Голодняк Н.М.
День училища
 
6 травня
Дмитрів М.Б.
Харковська О.О.
Дука  Н.Б.
літературно- музична  композиція до Дня Матері
 
травень
Поважняк Л.В.
Голодняк Н.М.
свято Останнього дзвоника
травень
Дука  Н.Б.
Голодняк Н.М.
83
 
Тематичні  виховні  години:
 
 
 
До міжнародного дня людей похилого віку «Повага – ниточка, що з’єднує покоління»
жовтень
вихователі
кл.керівники
до Дня пам’яті жертв Сандармоху
3-6
листопада
вихователі
кл.керівники
до Дня української писемності
9
листопада
кл.керівники
вчителі укр. мови та літ.
до Дня толерантності
16
листопада
вихователі
кл.керівники
до Дня пам’яті жертв Голодомору
24
листопада
Шумакова М.В.
Голодняк Н.М.
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
1
грудня
вихователі
Голодняк Н.М.
до Дня захисту прав людини
9
грудня
вихователі
кл.керівники
до Дня захисту прав дитини
13
січня
вихователі
кл.керівники
до Дня Соборності України
20
січня
вихователі
кл.керівники
до Дня пам’яті Героїв Крут
27
січня
вихователі
кл.керівники
до Дня рідної мови
лютий
вихователі
кл.керівники
вчителі укр.
мови  та літ.
до річниці Революції Гідності «Герої не вмирають»
лютий
вихователі
кл.керівники
до Дня грамотності (написання Всеукраїнського диктанту)
квітень
Голодняк Н.М.
вчителі укр.
мови та літ.
до Великодніх свят
6-10
квітня
вихователі
кл.керівники
84
Організувати  культпоходи  у театри м.Львова для учнів 10-11-х класів
з нагоди  Міжнародного дня театру
березень
Голодняк Н.М.
Сторожук О.М.
85
Провести  екскурсію у Львівську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва
з учнями 7-9-х класів
квітень
Голодняк Н.М.
Сторожук О.М.
86
Організувати екскурсії у музеї м.Львова з нагоди Міжнародного дня
музеїв
травень
Голодняк Н.М.
Сторожук О.М.
87
Провести цикл виховних заходів з  учнями 7-8-х  класів  під гаслом
 «Запізнаймося»
вересень-
жовтень
Кл. керівники
Вихователі
88
Організувати роботу клубу зустрічей з цікавими  людьми
за окремим
планом
Голодняк Н.М.
89
Організувати роботу інтелектуального клубу «Ерудит»
за окремим
планом
Дука Н.Б.,
Голодняк Н.М.
90
Організувати роботу шкільного  євроклубу
за окремим
планом
Фігурна І.Я.
Ваньо Б.Б.
91
Провести комплекс презентаційних  європізнавальних  заходів
«Де ми були і що ми бачили»
за окремим
планом
Фігурна І.Я.
 
92
Провести в училищі  День  Європи
травень
Фігурна І.Я.
Ваньо Б.Б.
93
Організувати роботу клубу молодого педагога
вересень
Собків К.С.
 
 
 
IV. Медичне забезпечення навчально-виховного та спортивного процесів
 
 
94
Скласти   річний план  профілактичних щеплень  учнів та  студентів
вересень
Смолькова Н.І.
95
Провести поглиблений медичний огляд учнів  та  студентів
жовтень,
квітень
 Полянський З.П.
 
96
Провести аналіз функціонального стану, фізичного  розвитку, причин 
захворюваності  та  травматизму учнів і студентів і їх  динаміку в розрізі  спортивних  відділень
листопад,
травень
 Полянський З.П.
 
97
Проводити постійні лікарсько-педагогічні спостереження  за учнями та
студентами  спортивних  відділень в процесі  їх  тренувань та змагальної
діяльності
впродовж
року
 Ігнатенко Н.Є.
 Полянський З.П.
98
Поповнити та поновити  апаратуру для діагностування  функціонального
стану спортсменів, проведення фізіотерапевтичних заходів
впродовж
року
 Полянський З.П.
 
99
Забезпечити  відновлення та реабілітацію спортсменів
впродовж
року
Полянський З.П.
 
100
Проводити лікувально-профілактичні заходи
постійно
Смолькова Н.І.
Полянський З.П.
101
Контролювати санітарно-гігієнічні умови місць  проживання,харчування
і  тренування   учнів  та  студентів
постійно
Смолькова Н.І.
Карпин О.І.
102
Скласти перспективні  меню  відповідно  до потреб  інтенсивної  спортив-
ної підготовки  учнів і студентів та пори року, погодити їх з  райСЕС
вересень
грудень,
березень
Смолькова Н.І.
Гончаровська К.
103
Контролювати закладку продуктів та якість приготування їжі  в їдальні 
щоденно
Смолькова Н.І.
черговий  адмі-
ністратор
104
 Поновити  склад  бракеражної комісії
до
25 вересня
Полянський З.П.
 
105
Організувати харчування учнів і студентів  окремих спортивних  відділень
за  місцем  тренувань
до
15 вересня
Дмитрів М.Б.
 
106
Організувати роботу комісії по контролю за  харчуванням  учнів і  студен-
тів
вересень
Полянський З.П.
Смолькова Н.І.
107
Проконтролювати проходження медогляду  працівниками  училища
жовтень
Смолькова Н.І.
108
Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед  учнів, студентів  і  
працівників
постійно
Смолькова Н.І.
109
Скласти фармакологічні карти індивідуального медико-біологічного
забезпечення  провідних спортсменів училища
до
 1 листопада
Полянський З.П.
 
110
Провести круглий стіл за участю тренерів, студентів та учнів училища «Нефармакологічні та фармакологічні методи корекції маси тіла у спорті»
листопад
Полянський З.П.
 
111
Проводити лекції-бесіди зі спортсменами щодо важливості здорового харчування як елементу підготовки спортсменів високого класу
постійно
Полянський З.П.
Ігнатенко Н.Є.
Смолькова Н.І.
 
 
 
V. Внутрішній  контроль за навчальним, виховним і тренувальним  процесами
 
 
112
Перевірити і затвердити календарні плани, індивідуальні  плани спортив-
ної  підготовки, робочу документацію, плани роботи  методоб’єднань  
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
113
Провести діагностування  рівня навчальних досягнень новозарахованих
учнів з  базових предметів і здійснити  його  аналіз  (наказ)
жовтень
Кучабська Л.М.
114
Здійснити якісний  аналіз прийому учнів на навчання в розрізі спортивних
відділень  (аналітична довідка)
вересень
Харковська О.О.
 
115
Провести аналіз навчання та відвідування учнів загальноосвітньої школи-
інтернату за результатами перших двох місяців навчання  (наказ)
листопад
Кучабська Л.М.
116
Провести директорські контрольні роботи за підсумками навчальних
семестрів,  здійснити їх порівняльний аналіз  (наказ)
грудень,
травень
Кучабська Л.М.
117
Проаналізувати  виконання річних індивідуальних планів спортивної  під-
готовки провідних спортсменів  училища за  2015 р. та організувати  цю
роботу  у 2016 р.  (наказ)
січень
Харковська О.О.
118
Провести аналіз  тематичного  оцінювання учнів загальноосвітньої 
школи-інтернату училища  у 1 навчальному семестрі  (наказ)
січень
Кучабська Л.М.
119
Перевірити стан ведення класних журналів, учнівських щоденників, жур-
налів обліку роботи навчально-тренувальних  груп  (наказ)
лютий
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
120
Вивчити досвід роботи вихователя   Богоніс І.П.  з  виховною  групою 
(наказ)
лютий
Дука  Н.Б.
121
Проаналізувати дотримання орієнтовних вимог щодо письмових робіт, 
перевірки  зошитів з окремих  навчальних  предметів   (наказ)
березень
Кучабська Л.М.
122
Провести аналіз участі команд училища  з ігрових видів спорту у чемпіо-
натах  України  сезону 2015/2016 рр. (наказ)
червень
Харковська О.О.
Васьо Н.В.
123
Здійснювати адміністративний контроль за плануванням  навчально-тре-
нувального та змагального процесів  провідних спортсменів – кандидатів
до  збірних команд  України 
постійно
Дмитрів М.Б.
 
124
Підготувати аналіз роботи училища за  2015 рік  (річний звіт)
грудень
Дмитрів М.Б.
125
Підготувати матеріали на Всеукраїнський конкурс-огляд спеціалізованих
навчальних закладів  спортивного  профілю
грудень
Дмитрів М.Б.
126
Перевірити  перспективне та поточне планування навчально-тренуваль-
ного процесу  вчителем зі спорту Волковою В.Л. (наказ)
березень
Дмитрів М.Б.
Харковська О.О.
127
Перевірити стан і методику викладання  фізики у загальноосвітній школі–
інтернаті училища (нарада при директорі, наказ)
лютий
Кучабська Л.М.
128
Здійснити аналіз виконавської дисципліни по виконанню  річного  плану 
роботи, наказів і рішень,прийнятих в училищі у поточному навчальному
році (нарада при  директорі)
травень
Родак С.М.
129
Здійснити аналіз виконання робочих навчальних  планів і програм з нав-
чальних предметів у загальноосвітній школі-інтернаті та навчальних дис-
циплін  в училищі  (наказ)
червень
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
130
Проаналізувати   роботу окремих педагогічних  частин, спортивних від-
ділень у  поточному навчальному році  та  провести попередню тари-
фікацію  педагогічних працівників
червень
Родак С.М.
Кучабська Л.М.
Дмитрів М.Б.
Дука Н.Б.
 
 
 
VI. Матеріально-технічне  забезпечення  діяльності   училища
 
 
131
Поповнити навчальні кабінети новими засобами навчання, навчальними
посібниками, обладнанням, новим  роздатковим  та  дидактичним мате-
ріалом
впродовж
року
Завідувачі
кабінетами
132
Поновити бібліотечний фонд художньою літературою  і підручниками,
спеціальною  спортивною  літературою
впродовж
року
Сторожук О.М.
133
Провести підписку на періодичні видання
жовтень
Сторожук О.М.
134
Провести технічний огляд транспортних засобів
відповідно
 до вимог
Гащук М.К.
135
Організувати роботу по пранню  постільної білизни, спецодягу та спор-
тивної  форми
впродовж
року
Климко С.П.
Гікі Г.Г.
136
Організувати очищення димоходів, вентиляційних каналів
вересень,
травень
Гащук М.К.
137
Провести підготовку котельні та тепломереж до роботи у зимовий 
період  2015/2016 рр.
до
15 жовтня
Гащук М.К.
138
Провести ремонт системи наморожування льоду на санній естакаді
вересень-
жовтень
Гащук М.К.
Жидкова С.М.
139
Привести спортивні споруди і сауну училища у  відповідність  до вимог
санітарно-гігієнічних норм
вересень
Гащук М.К.
Дмитрів М.Б.
140
Провести роботу по впорядкуванню території училища. Закріпити  окремі 
ділянки  території за спортивними відділеннями для  їх постійного
ного догляду та прибирання. Видати наказ по училищу
жовтень
 
Дмитрів М.Б.
Гащук М.К.
 
141
Провести ремонт зовнішнього освітлення території
липень-
серпень
Гащук М.К.
142
Провести необхідну підготовку приміщень училища  до роботи в осінньо–
зимовий  період, видати відповідний наказ
серпень-
вересень
Гащук М.К.
143
Організувати та провести чергову інвентаризацію майна  училища
листопад
Джуряк О.С.
144
Провести заходи по виконанню приписів Держпожежнагляду, Держгір-
промнагляду та Держсанепідслужби України
впродовж
року
Гащук М.К.
Коваль С.Д.
145
Заповнити енергетичний паспорт установи
січень
Гащук М.К.
146
Підтримувати в належному стані сантехнічне обладнання. Постійно
слідкувати за економним і бережливим  використанням  води, електро-
енергії, газу
постійно
Гащук М.К.
Давид  Є.А.
147
Обладнати навчальний і спальний корпуси системою  протипожежної 
безпеки,  задіяти водопровід пожежного  гасіння
червень-
серпень
Гащук М.К.
 
148
Влаштувати протипожежну сигналізацію у приміщеннях училища
липень –
серпень
Гащук М.К.
149
Провести ремонт систем пожежного водопроводу з обладнанням  насос-
них станцій у навчальному і спальному корпусах
липень –
серпень
Гащук М.К.
150
Вести постійний облік та щомісячну звірку показників спідометрів
автотранспорту  училища
щомісяця
Гащук М.К.
151
Здійснювати щотижневий моніторинг використання енергоносіїв за показ-
никами лічильників
постійно
Коваль С.Д.
152
Провести підготовку училища до нового навчального року, здійснити
поточний та капітальний ремонт  приміщень  училища
травень-
серпень
Гащук М.К.
Коваль С.Д.
 

 
VII. Соціально-економічна діяльність училища, міжнародні зв’язки 
 
та співпраця  зі  спортивними  організаціями  регіону
 
 
153
Видати наказ по енерго-водозбереженню. Питання  використання енерго-
ресурсів  тримати на постійному контролі. Вести журнал обліку показни-
ків лічильників.
жовтень
Гащук М.К.
154
 
Підготувати  накази  про:
 
 
Порядок введення в експлуатацію котельні у новому опалювальному
сезоні
до
15 вересня
Гащук М.К.
Початок опалювального сезону  2015/2016 рр. і  роботу котельні 
до 15 жовтня
Гащук М.К.
Роботу сауни у поточному навчальному році
до  10 вересня
Дмитрів М.Б.
Підготовку училища до роботи в зимових умовах
до
1 жовтня
Гащук М.К.
Підготовку училища до нового навчального року
до
25 травня
Гащук М.К.
155
Продовжити співпрацю з ДЮСШ, СДЮШОР, спортивними  товариствами
та  клубами по  кооперації  зусиль по підготовці резерву  до збірних 
команд  України відповідно  до підписаних   договорів
постійно
Дмитрів М.Б.
Ст.тренери
відділень
156
Організувати  роботу із спорідненими  закладами  України  та  з-за 
кордону по  співпраці та взаємообмінах  спортивними   делегаціями
постійно
Дмитрів М.Б.
Ст.тренери
відділень
157
Організувати роботу по цивільному захисту населення у контексті
соціально - політичної ситуації у країні
вересень
Кучабська Л.М.
Огородов Е.В.
158
Залучити додаткові позабюджетні джерела фінансування  основної діяль-
ності училища, відкрити позабюджетні рахунки в установах банку
постійно
Родак С.М.
Джуряк  О.С.
159
Провести загальні збори трудового колективу
червень
Родак С.М.
Фігурна І.Я.
160
Поновити Колективний договір мівж адміністрацією та профспілковим
комітетом училища
березнь
Родак С.М.
Фігурна І.Я.
161
Замовити програми для комп’ютерного забезпечення  основної  діяльно-
сті училища
лютий-
березень
Джуряк О.С.
Дмитрів М.Б.
162
Скласти кошторис доходів і видатків училища, розрахунки  до  нього,
плани помісячних асигнувань та  використання  спецфонду, штатний 
розпис на  2016 р.
до
1 листопада
Джуряк О.С.
163
Провести приписку юнаків до призовної дільниці
лютий-
березень
Созанська Г.В.
Огородов Е.В.
164
Провести реєстрацію учнів і студентів у гуртожитку
вересень-
жовтень
Созанська Г.В.
165
Провести перерахунок грошової  вартості денного  раціону  харчування
учнів і студентів у зв’язку з інфляційними процесами
за
потребою
Джуряк О.С.
166
Організувати роботу комітету з конкурсних торгів училища
постійно
Кучабська Л.М.
167
Організувати роботу  комісії із загальнообов’язкового державного стра-
хування у  зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням
постійно
Кучабська Л.М.
 
168
Вдосконалити та оновити інтернет-сторінку училища
листопад-грудень
Дмитрів М.Б.
Васьо Н.В.
 
 
 
План схвалений
Педагогічною радою училища
28 серпня 2015 року
 
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види