48 років1971 - 2019
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Про училище : Статут


 СТАТУТ
комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівське училище фізичної культури»
 
І. Загальні  положення
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і регламентує правові та економічні засади організації і діяльності комунального закладу Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури», далі Училище.
1.2. Училище  є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, який має право готувати фахівців з вищою освітою на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста у галузі знань 0102 «фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».
1.3. До складу Училища входить і є його структурним підрозділом спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю другого і третього ступенів.
1.4. Училище перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської області. Засновником Училища є управління майном спільної власності Львівської обласної ради (далі – Засновник), яке діє від імені власника – Львівської обласної ради (далі – Власник). Училище безпосередньо підпорядковується департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент). З питань підготовки спортсменів – резерву до збірних команд України з окремих видів спорту і фахівців для галузі фізичної культури та спорту Училище взаємодіє з управлінням молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації (далі – Управління).
1.5. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  України від 27 червня 2012 р. №752 «Про надання статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю» Училище є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю і діє відповідно до Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 р. №2061 (із змінами). За типом спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю Училище є училищем спортивного профілю.
1.6. Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (ст.11) Училище є закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує відбір та спортивну підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створює умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.
1.7. Училище здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту і у своїй роботі керується  Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Власника, наказами Засновника та Департаменту.
1.8. Училище є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші  рахунки в установах банків та казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити, власну символіку. Права і обов’язки юридичної особи Училище набуває з дня його державної реєстрації.
1.9. За своїм правовим статусом Училище є комунальним закладом.
1.10. Училище є бюджетною установою. При виконанні покладених на нього завдань Училище може використовувати позабюджетні кошти, отримані відповідно до чинного законодавства.
1.11. Училище несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах, передбачених чинним законодавством України, і не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника і Засновника, так само як і Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Училища.
1.12. У межах своєї статутної діяльності Училище має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських та третейських судах.
1.13. Повна назва Училища: комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури».
Скорочена назва: КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури», скорочена абревіатура - ЛУФК.
1.14. Місце знаходження Училища: вул.Княгині Ольги,1, м.Львів, 79044.
1.15. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури» є правонаступником Львівського державного училища фізичної культури.
1.16. Зміни до цього Статуту вносяться в передбаченому чинним законодавством порядку.
 
ІІ. Мета та предмет діяльності
2.1. Метою діяльності Училища є забезпечення можливостей для реалізації права громадян України на здобуття загальної середньої та вищої освіти з одночасною підготовкою резерву до збірних команд України з окремих видів спорту та фахівців для галузі фізичної культури та спорту.
2.2. Основними напрямами діяльності Училища є:
- підготовка згідно з державним (регіональним) замовленням і ліцензійованим обсягом прийому кваліфікованих фахівців для галузі фізичної культури і спорту (вища освіта);
- надання загальної середньої освіти (базова загальна середня освіта та повна загальна середня освіта);
- підготовка спортсменів високої кваліфікації – резерву до національних збірних команд України з олімпійських видів спорту (діяльність у сфері спорту).
2.3. Головними завданнями Училища є:
- підготовка фахівців з вищою освітою на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста у галузі знань «фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»;
- провадження освітньої діяльності для здобуття загальної середньої освіти;
- пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;
- організація інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів і студентів у змаганнях, в тому числі і за кордоном;
- створення учням та студентам сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;
- підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях;
- запровадження системи неперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих  спортсменів;
- проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною молоддю;
- виховання цілісної, гармонійно розвиненої, патріотичної, моральної, соціально зрілої особистості спортсмена і громадянина.
2.4. Училище здійснює захист персональних даних працівників, учнів та студентів згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. №2297-VI.
 
ІІІ. Обсяг цивільної правоздатності Училища
3.1. Цивільна правоздатність Училища виникає з моменту реєстрації його Статуту.
3.2. Свою діяльність Училище планує самостійно. Основними документами, що регулюють навчально-виховний та навчально-тренувальний процеси, є річний план, робочі навчальні плани, навчальні програми, типовий навчальний план з видів спорту, що затверджуються у порядку, визначеному чинними нормативними документами.
3.3. Порядок організації навчального процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, вмінь і навичок учнів і студентів, порядок проведення державної атестації учнів і студентів  та переведення їх на наступні роки навчання, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються Училищем відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.
3.4. Спортивно-тренувальна діяльність є невід’ємною складовою частиною роботи Училища. Основними формами спортивно-тренувальної діяльності в Училищі є групові та індивідуальні навчально-тренувальні, теоретичні заняття, самостійна робота за індивідуальними планами, медико-відновні заходи, участь у змаганнях, навчально-тренувальні збори, робота у спортивно-оздоровчих таборах, інструкторська (волонтерська) та суддівська практика.
3.5. Учні та студенти Училища беруть участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах відповідно до річного плану спортивних заходів, який затверджується директором училища, та асигнувань, передбачених на спортивну роботу.
3.6. З метою збереження здоров’я учнів і студентів в умовах інтенсивної спортивно-тренувальної діяльності, участі медичних працівників у відборі абітурієнтів, визначенні стану функціональної підготовленості спортсменів, здійсненні лікувально-профілактичних і відновних  заходів в Училищі створюється медична частина, яка має сучасне діагностичне та медичне обладнання і відповідний штат працівників.
Медико-біологічне забезпечення спортивно-тренувальної діяльності в Училищі здійснюється шляхом проведення лікувально-профілактичної роботи, поглиблених  лікарських обстежень, поточного контролю за станом здоров’я учнів і студентів, медико-педагогічного нагляду за функціональним станом організму, перенесенням спортсменами значних фізичних навантажень, організації раціонального висококалорійного харчування, проведення комплексних заходів з відновлення сил і підвищення працездатності організму.
3.7. З метою виконання головних завдань закладу учні та студенти Училища безплатно забезпечуються гуртожитком, посиленим харчуванням за встановленими нормами, медико-відновлювальними засобами, табельною, парадною спортивною і змагальною формами, спортивним інвентарем, відряджаються на навчально-тренувальні збори і змагання, в тому числі  закордон, студенти отримують стипендію в установленому порядку.
3.8. Загальна чисельність учнів і студентів, види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів до національних збірних команд України встановлюються Засновником за погодженням з Міністерством молоді та спорту України, як правило, на олімпійський цикл.
3.9. Для виконання своїх завдань Училище має право:
- бути базовим для комплектування і підготовки збірних команд України різних вікових груп до участі у міжнародних змаганнях. На весь період підготовки збірних команд спортивні відділення Училища підсилюються спортсменами з дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, навчальних спортивних закладів;
- створювати в установленому порядку філії, структурні підрозділи;
- з дозволу Засновника та Департаменту зараховувати до Училища на повне  державне утримання учнів молодших класів, які мають відповідні спортивні досягнення;
- з метою відбору найбільш обдарованих учнів і студентів, профорієнтаційної роботи проводити навчально-тренувальні збори, відбіркові змагання для спортсменів - кандидатів на вступ тривалістю до 7 календарних днів з кожного виду спорту в межах загальної чисельності учнівсько-студентського контингенту та виділених асигнувань, відряджати фахівців на спортивні змагання  в межах України;
- орендувати спортивні споруди для проведення навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів;
- мати в структурі спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю з метою забезпечення неперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих спортсменів;
- входити до існуючих або утворювати з іншими навчальними закладами, спортивними організаціями навчальні, навчально-наукові, спортивні комплекси для організації неперервної освіти, ступеневої підготовки фахівців, підготовки спортсменів вищих категорій;
- укладати договори про співробітництво та обмін спортивними делегаціями з іншими навчальними і спортивними закладами, в тому числі іноземними;
- брати участь у діяльності неурядових міжнародних організацій;
- організовувати та проводити семінари, конференції, симпозіуми, навчально-тренувальні збори, змагання, табори, інші спортивні заходи, в тому числі міжнародні;
- здійснювати прямі міжнародні зв’язки відповідно до чинного законодавства;
- вступати до асоціацій, спілок, інших об’єднань, зокрема міжнародних, з метою підвищення результативності своєї роботи, покращення якості підготовки спортсменів високої кваліфікації та фахівців в галузі фізичної культури і спорту, зміцнення матеріально-технічної бази;
- провадити  зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством. Валютні та інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Училищем для виконання своїх статутних завдань;
- отримувати в установленому порядку кошти та інше майно (будинки, споруди, обладнання, інвентар, прилади, транспортні засоби тощо) від органів влади, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, благодійних фондів, в тому числі нерезидентів;
- здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
- користуватися земельними ділянками згідно з законодавством;
- за погодженням із Засновником здавати в оренду приміщення, обладнання, інвентар, транспортні засоби;
- надавати платні послуги в установленому порядку;
- вирішувати інші питання відповідно до законодавства.
3.10. Училище користується пільгами, встановленими законодавством для навчальних закладів і закладів фізичної культури і спорту.
3.11. Трудовий колектив Училища складається з педагогічних працівників, спеціалістів та робітників.
3.12. Члени трудового колективу мають право на:
- належні умови для провадження професійної діяльності, правовий та соціальний захист;
- участь в обговоренні та вирішенні найважливіших питань діяльності Училища на загальних зборах (конференції) трудового колективу;
- отримання інформації про прийняті рішення щодо провадження діяльності Училища, в тому числі накази директора, рішення Педагогічної ради та Ради училища;
- отримання надбавок, доплат, заохочень,  нагородження державними, почесними, спортивними званнями, нагородами, відзнаками, грамотами, преміями відповідно до чинного законодавства.
3.13. Члени трудового колективу зобов’язані:
- виконувати вимоги чинного законодавства, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, накази директора;
- дбати про піднесення авторитету Училища, не допускати дій, які можуть нашкодити іміджу Училища, антипедагогічних вчинків, порушень професійної етики, антидопінгового законодавства тощо;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну і тренерську майстерність, загальну культуру.
3.14. Інші права та обов’язки членів трудового колективу щодо оплати праці, робочого часу, відпочинку, соціальних гарантій, додаткових пільг та інших питань визначаються колективним договором та чинними нормативно-правовими документами.
3.15. Права та обов’язки осіб, які навчаються в Училищі, визначаються  законодавчими та нормативними актами з питань освіти та Положенням про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. №2061 (із змінами).
3.16. Студенти Училища, які не засвоюють професійну програму підготовки, програму і плани спортивної підготовки, мають відхилення у стані здоров’я, систематично порушують дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку за рішенням Ради з училища відраховуються, учні загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю переводяться у загальноосвітні школи.
Студентам останнього року навчання, які з об’єктивних причин не можуть продовжувати навчально-тренувальні заняття, надається можливість закінчити Училище.
 
ІV. Управління Училищем. Права та обов’язки директора
4.1. Безпосереднє керівництво діяльністю Училища здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Департаментом за погодженням із Засновником та Міністерством молоді та спорту України в установленому  порядку.
4.2. Директор забезпечує виконання головних завдань закладу, проведення державної політики в галузі освіти та фізичної культури і спорту, представляє Училище в органах державної влади, установах і організаціях України та за кордоном, розпоряджається майном і коштами закладу, укладає угоди, відкриває рахунки в органах казначейства та установах банків, видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного та спортивно-тренувального процесів, працівниками, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Училища відповідно до трудового законодавства, визначає службові та функціональні обов’язки працівників, затверджує їхні посадові обов’язки, контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни, виконання планів роботи і програм підготовки учнів, студентів і спортсменів, відповідає за якість і ефективність роботи закладу, дотримання законності, вимог охорони праці та дитинства, організацію побутового обслуговування учнів, студентів і працівників, їх оздоровлення, фінансово-господарську діяльність, стан і збереження будівель та іншого майна, здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
Директор призначає заступників директора та головного бухгалтера за попереднім погодженням із Засновником.
4.3. Принцип колегіальності в управлінні Училищем здійснюється через  Раду училища. Рада училища розглядає основні положення організації внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення про нагородження учнів і студентів, розглядає пропозиції, скарги і зауваження учасників навчально-виховного процесу, приймає відповідні рішення, заслуховує на своїх засіданнях основні питання організації навчально-виховного та навчально-тренувального процесів.
4.4. Раду училища обирають загальні збори (конференція) трудового колективу на термін до 5 років. До складу Ради за посадою входять директор, заступники директора, голова учнівсько-студентського самоврядування, представники батьківського комітету, голова профспілкового комітету, а також обираються представники від усіх частин закладу на паритетних засадах. Представницька частина Ради оновлюється по мірі необхідності наказами директора. Рішення Ради вводяться в дію наказами директора.
4.5. Для вирішення основних питань діяльності закладу в Училищі створюються робочі та дорадчі органи: адміністративна рада, педагогічна рада, спортивно-методична рада, батьківський комітет тощо.
4.6. Адміністративна рада утворюється для оперативного вирішення поточних питань провадження навчальної, спортивно-тренувальної, виховної, фінансово-господарської та іншої діяльності Училища, що потребують колегіального обговорення.
4.7. До педагогічної ради Училища входять усі педагогічні працівники закладу. Головою педагогічної ради є директор. Педагогічна рада обговорює основні питання організації навчального, виховного, навчально-тренувального процесів та ухвалює рішення по них. Рішення педагогічної ради втілюються у дію наказами директора.
4.8. Для вирішення питань, пов’язаних з навчально-спортивною роботою, підготовкою спортсменів в умовах Училища створюється спортивно-методична рада. До складу спортивно-методичної ради входять вчителі зі спорту, методисти спортивних відділень, лікарі спортивної медицини.
4.9. Батьківські комітети  діють на рівні навчальних класів, спортивних відділень загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю Училища.
 
V. Органи громадського самоврядування
5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Училища є загальні збори (конференція) трудового колективу.
5.2. Порядок скликання зборів (конференції), обрання делегатів на конференцію визначається Радою училища. Загальні збори (конференція) трудового колективу вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше як дві третини загальної кількості членів трудового колективу (обраних делегатів). Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх членів трудового колективу (обраних делегатів).
5.3. Загальні збори (конференція) трудового колективу розглядають важливі питання діяльності Училища, заслуховують звіт директора про результати роботи закладу та завдання на найближчу перспективу, розглядають та рекомендують кандидатури претендентів на посаду директора, схвалюють Статут училища та зміни до нього, затверджують правила внутрішнього розпорядку, розглядають проект колективного договору і ухвалюють рішення про надання голові профспілкового комітету повноважень щодо його підписання від імені трудового колективу, висувають кандидатури на нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань, обирають комісію з трудових спорів відповідно до трудового законодавства.
5.4. В Училищі функціонують органи учнівсько-студентського самоврядування. Форма, структура та компетенція органів учнівсько-студентського самоврядування визначаються положенням, яке затверджується Радою училища.
 
VІ. Майно та кошти Училища
6.1. Майно Училища складається з основних фондів, оборотних засобів, а також інших матеріальних цінностей, активів, відображених у бухгалтерському балансі Училища.
6.2. Майно Училища є  спільною власністю територіальних громад Львівської області і закріплене за ним на праві оперативного управління. Училище користується і розпоряджається зазначеним майном за згодою Засновника, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
6.3. Майно Училища, що передане йому в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Училищу внаслідок порушення його майнових прав, відшкодовуються відповідно до законодавства.
6.4. Майно Училища, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.
6.5. Училище за погодженням із Засновником та Департаментом має право здавати в оренду будинки, окремі приміщення, що знаходяться на балансі закладу, але не є у спільній власності територіальних громад області. Будинки та споруди, окремі приміщення, які є у спільній власності територіальних громад області, передаються в оренду у порядку, встановленому рішенням Львівської обласної ради.
6.6. Училище за погодженням із Засновником та Департаментом має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду устаткування, обладнання, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
6.7. Фінансування Училища здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
6.8. В Училищі створюються загальний та спеціальний фонди. Загальний фонд наповнюється бюджетними коштами у чинному порядку та за відповідними нормативами. В ньому передбачаються кошти на провадження основної діяльності закладу, виконання його головних завдань, в тому числі, на спортивну підготовку.
6.9. Джерелами фінансування та формування майна Училища є:
- кошти обласного бюджету;
- кошти обласного і державного бюджетів на виконання цільових програм;
- безоплатні або благодійні внески (добровільні пожертвування) організацій, підприємств, громадян України та інших держав, в тому числі гуманітарна допомога з-за кордону;
- доходи, отримані від юридичних та фізичних осіб за надані послуги згідно чинного законодавства України;
- придбане майно інших організацій та підприємств;
- майно, що передане Власником, Засновником;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
6.10. Спеціальний фонд формується за рахунок:
- коштів від здачі в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання, транспорту тощо;
- надходжень від платних послуг;
- надходжень за підготовку спортсменів, в тому числі із-за кордону;
- цільових та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі із-за кордону;
- інших, не заборонених законодавством, надходжень.
6.11. Грошові кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять в Училище безкоштовно у вигляді безповоротної  фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, у тому числі  нерезидентів, для здійснення основної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.
 
VІI. Порядок звітності та здійснення контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
7.1. Училище здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну та фінансову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової  звітності визначається законодавством України.
7.2. Діловодство організовується відповідно до встановлених вимог. Звітність здійснюється відповідно до вимог державної статистики.
7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Училища здійснюють відповідні органи державної влади в межах та в порядку, визначеному чинним законодавством.
7.4. Училище несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам влади.
7.5. Зміст, форми і періодичність контролю встановлюються Департаментом та Засновником відповідно до чинного законодавства України.
7.6. Власник, Засновник та Департамент мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Училища.
7.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку в Училищі визначається чинним законодавством і ведеться самостійно.
7.8. Училище веде документацію відповідно до затвердженої номенклатури, складає бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України.
7.9. Директор та головний бухгалтер Училища несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.
7.10. Аудит діяльності Училища проводиться згідно із законодавством.
 
VIII. Припинення Училища
8.1. Припинення Училища здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням Власника та наказів Засновника, Департаменту згідно із законодавством.
8.2. При реорганізації та ліквідації Училища працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
8.3. Власник, прийнявши рішення про припинення Училища, призначає комісію з припинення юридичної особи та встановлює порядок і строки припинення.
8.4. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Училища. Комісія виступає в суді від імені Училища.
8.5. Училище вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України.
8.6. У разі реорганізації Училища його майно, права та обов’язки переходять до правонаступників у межах та порядку, визначених чинним законодавством та рішеннями Власника.
8.7. У разі ліквідації  Училища усі його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Додатковий контингент: 6,14 червня - стадіон ФСТ "Динамо", м. Львів вул. Янева, 10


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види