49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Господарство : Положення тендерного комітету


 ПОЛОЖЕННЯ
про  тендерний комітет КЗ ЛОР  «Львівське училище фізичної культури»
 
 
І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.  Це положення розроблено відповідно до закону України «Про публічні заку-півлі» (далі Закон) визначає правовий статус, загальні засади діяльності тендер-ного комітету, його права, обов’язки та відповідальність.
1.2.  Тендерний комітет училища (далі комітет) – це працівники училища, призна-чені наказом відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно із законом.
1.3.  Метою створення комітету є організація та проведення процедури закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
1.4.   Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим положенням.
 
ІІ.  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ
 
2.1.  Склад комітету, зміни до нього та Положення про нього затверджується   наказом  по училищу. До складу комітету повинно входити не менше 5 осіб.
2.2.  Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замов-ника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність яких може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2.3.  Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається на-казом по училищу. Голова може мати право підписання договорів про закупівлю, якщо таке право оформлено відповідно до законодавства.
2.4.  Голова комітету призначає заступника голови, секретаря з числа членів комі-тету та визначає функції кожного члена комітету. Рішення голови щодо призна-чення заступника, секретаря, визначення функцій кожного члена комітету, вирішення інших питань заноситься до протоколу засідання комітету.
2.5. У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови. За відсутності секретаря його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою.
2.6. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби. Перелік питань, що підлягають розгляду, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.
2.7.  Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним. Рішення оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами комітету. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
2.8. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
-  планування закупівель, складання та  затвердження річного плану закупівель;
-  здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
-  забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір пере-можця;
-  забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
-  забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель від-повідно до Закону;
-  надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
-  здійснення інших дій, передбачених Законом.
2.9.  Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;
2.10. Члени комітету мають право:
-  брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть виконуватися;
-  аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладе-них відповідно до Закону;
-  виносити питання на розгляд комітету;
-  прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу щодо необхідності виправлення  технічних (механічних, формальних) помилок,  допущених  при вне-сенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповно-важеного органу;
-  одержувати від структурних підрозділів інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
-  вносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
-  ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;
-  здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.11. Члени комітету зобов’язані:
-  брати участь у всіх його засіданнях особисто;
-  організовувати та проводити процедури закупівель;
-  забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір пере-можця;
-  дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Поло-ження;
-  здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.12. Голова комітету:
-  організовує роботу комітету;
-  приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
-  визначає дату і місце проведення засідань комітету;
-  пропонує порядок денний засідань комітету;
-  веде засідання комітету;
-  уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;
-  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
2.13. Секретар комітету забезпечує:
-  ведення та оформлення протоколів засідання комітету;
-  оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
-  за дорученням голови виконання іншої організаційної роботи;
-  зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
-  дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;
-  розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;
-  виконання інших повноважень відповідно до законодавства.
2.14. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
2.15. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відпові-дальність згідно із законами України.
2.16.  Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.
 
 
 
 
         Юрисконсульт                                                                 М.Кучабський
 
         «Погоджено»
         Головний бухгалтер                                                О.Джуряк       
 
 
 
«Затверджую»
Директор училища
 
____________С.М. Родак
Додаток 2
 
 
Положення
про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням системи електронних закупівель у
 КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури»
 
 
1.Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює загальний порядок здійснення Училищем допорогових закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких визначена в п.2.1. Положення, із застосуванням системи електронних закупівель.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
допорогова закупівля (надалі - Закупівля) - закупівля Училищем товарів, робіт і послуг, вартість яких визначена в п.2.1. цього Положення.
електронний майданчик– апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;
електронний реверсивний аукціонпроцес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;
замовник допорогових закупівель (надалі - Замовник) – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»;
користувач системи - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;
система електронних закупівель (далі - система) – програмний комплекс, розроблений та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;
переможець - учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець Закупівлі;
процедура закупівлі - здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю;
пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником;
учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, які подали в електронному вигляді пропозицію для участі в Закупівлях, оголошених Замовником.
 
2. Сфера застосування Положення
2.1. Це Положення застосовується для закупівлі товарів, робіт та послуг, визначених Замовником в сумі, що дорівнює чи перевищує 50 000,00 грн., але є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі - Закон).
2.2. Дія цього Положення не поширюється на оперативні та специфічні закупівлі, що проводяться з метою уникнення можливих негативних наслідків від неотримання певних товарів і послуг у стислі терміни (1-3 дні) та мають певну специфіку.
 
3. Реєстрація в системі електронних закупівель
3.1. З метою проведення закупівель у відповідності до цього Положення, Замовник проходить процедуру реєстрації відповідно до регламенту електронного майданчику та укладає з ним договір.
3.2. Замовник не обмежений в праві зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
 
4. Порядок здійснення закупівель
4.1.Закупівля передбачає такі етапи:
4.1.1.  оголошення Закупівлі
4.1.2.  період уточнень
4.1.3.  подання пропозицій
4.1.4.  аукціон
4.1.5.  кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі.
4.2. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт та послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель, в якому передбачає:
4.2.1 інформацію про предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення Закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під час оголошення Закупівлі.
4.2.2. дату, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0,5 - 3% очікуваної вартості товару);
4.2.3. іншу необхідну інформацію, у разі наявності.
4.3. Вимоги до предмета Закупівлі можуть встановлюватися Замовником у доданих файлах або в екранних формах Закупівлі. Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публіковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.
У вимогах до предмета Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.
4.4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель Замовник може оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або істотні умови договору.
4.5. Умови проведення Закупівлі:
4.5.1. тривалість періоду уточнень має становити не менше 3-х робочих днів;
4.5.2. тривалість періоду подання пропозицій має становити не менше 2-х робочих днів;
4.5.3. крок аукціону встановлюється у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, в діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі.
4.5.4. у випадку застосування процедури оцінки за критеріями іншими, ніж ціна, нецінові критерії та їхня питома вага сумарно не може перевищувати 30%.
4.5.5. Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.
4.5.6. Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної Закупівлі до початку прийому пропозицій. Зміни до документів вносяться Замовником шляхом дозавантаження таких змін у вигляді окремого файлу.
4.6. Аукціон проводиться у відповідності до Порядку встановленого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» № 35 від 13.04.2016 року «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель».
4.7. Замовник в строк, що становить не більш ніж 5 робочих днів з дня закінчення Аукціону, розглядає Учасника, який надав за результатами Аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогамдо кваліфікації учасників, а запропонованого товару – технічним вимогам до товару, зазначеним у період оголошення Закупівлі.
Замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що були надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі “Кваліфікація” або “Переможець”, у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.
Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам Закупівлі, Замовник визначає такого Учасника Переможцем та публікує в Системі скан-копію документа з відповідним рішенням. Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.
Учасник підлягає дискваліфікації у разі якщо:
- пропозиція Учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам Закупівлі;
- учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.
У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну, Замовник публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.
Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.
У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного Учасника Аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій,  - поданих раніше, як Учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником.
У разі, якщо всі Учасники Закупівлі дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться Системою у статус “Закупівля не відбулась”.
4.8. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється Замовником в день прийняття ним рішення шляхом публікації в Системі скан-копії документа з відповідним рішенням.
4.9. Договір про закупівлю укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі, але не більше 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.
4.10. Договіррозміщується Замовником в Системі протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами Системи.
4.11. У випадку, якщо договір про закупівлю не укладено протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом відміни Закупівлі.
4.12. Якщо для участі в Закупівлі не зареєстровано жодної пропозиції, Система автоматично присвоює Закупівлі статус “Закупівля не відбулася”. У якщо Закупівля не відбулася, рішення щодо закупівлі товарів, робіт або послуг приймаються Замовником.
 
5. Вирішення спорів, розгляд вимог
5.1. У випадку виявлення порушення Користувач може звернутися до Замовника із Вимогою про усунення порушення у процесі проведення Закупівлі (далі - Вимога) через відповідну електронну форму.
Вимога повинна містити таку інформацію:
1.         найменування Замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого (яких) ініціюється Вимога;
2.         номер повідомлення про проведення Закупівлі, щодо якого ініціюється Вимога;
3.         підстави подання Вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;
4.         зміст вимог до Замовника та їхнє обґрунтування;
5.         дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб - ПІБ, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи). Для забезпечення рівних умов для всіх Учасників зазначені дані до моменту розкриття пропозицій недоступні Замовнику і відображаються після розкриття пропозицій.
Вимога може містити також іншу інформацію про особу, що звернулася.
Уся інформація щодо процесу звернення доступна всім Користувачам з усіх Авторизованих електронних майданчиків та на веб-порталі Уповноваженого органу.
5.2. Замовник протягом 3 днів розглядає Вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї. За цей період Замовник повинен опублікувати відповідь на Вимогу і (у випадку задоволення Вимоги) внести відповідні зміни до умов Закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення Переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору. Після обрання статусу рішення щодо Вимоги “Задоволено”, “Відхилено” або “Не задоволено” Замовник в обов'язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення.
Після розміщення відповіді щодо Вимоги Замовником Вимога набуває статусу “розглянуто Замовником”, та ініціатор Вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь “Задовільно”/“Незадовільно”:
- “Задовільно” - відповідь ініціатора Вимоги задовольнила, Вимога набуває статусу  “вичерпано”;
- “Незадовільно” - відповідь ініціатора не задовольнила, Вимога автоматично набуває статусу “Звернення” та направляється на розгляд до Комісії з розгляду звернень (далі - Комісія).
Вимога автоматично набуває статусу “вичерпано”, якщо ініціатор Вимоги не оцінив відповіді Замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді.
Вимоги, за якими відсутні відповіді Замовника, автоматично набувають статусу “Звернення” та підлягають розгляду Комісією. Розгляд Звернення Комісією припиняється у разі відміни Закупівлі або визначення її Системою такою, що не
 
відбулася. Рішення Комісії розміщуються в Системі протягом 5 робочих днів із моменту їхнього прийняття і повинні бути загальнодоступними для перегляду на веб-порталі Уповноваженого органу.
Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення Комісії в Системі Вимога переходить у статус “Розглянуто Комісією”.
 
5.3. Рішення Комісії має рекомендаційний характер. Замовник на підставі такого рішення може залишити попереднє рішення без змін, переглянути рішення або скасувати Закупівлю.
5.4. Розгляд Вимоги та Звернення не зупиняє процесу проведення Закупівлі.
 
6. Прикінцеві положення
6.1.    Це Положення набирає чинності з 01 серпня 2016 року.
6.2.    Вирішення питань, що не врегульовані цим Положенням, відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством України, а у випадках відсутності норм, які регулюють такі правовідносини – відповідно до рішення Замовника.
 
 
 
 
         Юрисконсульт                                                                 М.Кучабський
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види