49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Абітурієнтам : Положення про приймальну комісію


 
 
 
Положення
про приймальну комісію КЗ ЛОР "Львівське училище фізичної культури" 


І. Загальні положення
 
1.1. Приймальна комісія КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» (далі – Приймальна комісія) – це робочий орган училища, який утворюється для організації і проведення якісного відбору та прийому студентів на І курс та учнів на навчання у загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю училища.
1.2. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.
1.3. Свою роботу Приймальна комісія здійснює на засадах демократичності, прозорості та відкритості, відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, Правил прийому до навчального закладу та цього Положення.
1.4. Приймальна комісія складається з голови, заступника голови, відповідального секретаря, уповноваженої особи з питань та розгляду електронних заяв та для роботи з Єдиною державною базою з питань освіти (далі ЄДЕБО), представників профспілкової організації і органів студентського самоврядування та членів комісії.
1.5. Склад приймальної комісії затверджується наказом директора училища, який є головою комісії.
1.6. Заступником голови комісії призначається заступник директора з навчально-методичної роботи за посадою. Відповідальний секретар та уповноважена особа для роботи з ЄДЕБО призначаються з числа педагогічних працівників спортивно-методичної частини. Членами Приймальної комісії є заступники директора, провідні вчителі спорту, інші педагогічні працівники, представники спортивних організацій області. Одна й та сама особа не може бути відповідальним секретарем більше, ніж три роки підряд.
1.7. Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення функцій, встановлює ступінь відповідальності керівників функціональних підрозділів комісії.
1.8. Для забезпечення роботи Приймальної комісії наказом по училищу створюються підрозділи комісії та призначаються їх голови. Підрозділами Приймальної комісії є предметні екзаменаційні комісії з видів спорту, комісія для проведення співбесід, медична комісія, комісія по проведенню вступного випробування (творчого конкурсу) на      І курс, апеляційна комісія, відбіркова комісія.
1.9. До складу Приймальної комісії, а також до складу екзаменаційних, відбіркової та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до навчального закладу у поточному навчальному році. До складу цих комісій можуть входити педагогічні працівники інших навчальних закладів та провідні фахівці спорту області.
1.10. Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесід, вступних випробувань на І курс створюються для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі в загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю училища та на І курс училища. Очолюють комісії, як правило, старші вчителі спортивних відділень та керівники відповідних частин училища.
1.11 Медична комісія визначає стан здоров’я і функціональні можливості вступників. До складу комісії входять спортивні лікарі та інші медичні працівники. Очолює комісію завідувач медичною частиною училища. Результати медогляду можуть бути підставою для відмови у допуску до вступних випробувань та зарахуванні до училища.
1.12. Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників або їх батьків. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників, фахівців спорту області, які не є членами екзаменаційних комісій. Головою апеляційної комісії призначається один з заступників директора, який не є членом предметних екзаменаційних комісій. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.
1.13. Відбіркова комісія утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вступу до училища, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом до навчального закладу. До складу відбіркової комісії входять голова (заступник директора з навчально-методичної роботи), відповідальний секретар та члени комісії з числа педагогічних працівників та допоміжного персоналу.
1.14. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом по училищу. Наказ  про  затвердження  складу  Приймальної комісії  видається директором училища до початку календарного року, а функціональних підрозділів комісії – не пізніше 1 березня. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину.
 
  
ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії
 
2.1. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства та нормативної бази діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), Правил прийому.
2.2. Приймальна комісія розробляє Правила прийому до училища, які затверджуються Педагогічною радою училища. Правила конкурсного приймання до спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища затверджуються директором за погодженням з Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
2.3. Приймальна комісія:
- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до училища;
- організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до вступних випробувань та участі у конкурсі, визначає порядок зарахування учнів та студентів відповідно до Правил прийому до училища;
- подає до ЄДЕБО отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;
- координує діяльність усіх частин і підрозділів училища щодо підготовки та складання вступних випробувань та проведення конкурсного відбору;
- організовує та проводить консультації з питань вступу та тестування абітурієнтів;
- здійснює контроль за роботою функціональних підрозділів комісії, розглядає і затверджує їх рішення та звіти;
- забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб училища щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
- забезпечує оприлюднення на веб-сайті училища цього Положення, Правил прийому, Інструкції про порядок конкурсного приймання та інших документів, передбачених законодавством;
- приймає рішення про зарахування вступників.
2.4. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу комісії. Рішення приймається простою більшістю голосівта своєчасно доводяться до вступників
2.5. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписують голова та відповідальний секретар.
 
 
 
ІІІ. Організація роботи Приймальної комісії
 
3.1. Прийом заяв і документів вступників на І курс училища проводиться в терміни, передбачені Умовами прийому та Правилами прийому до училища та з врахуванням специфіки училища як спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю. Заяви та документи вступників реєструються у  прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою навчального закладу журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:
- порядковий номер (та/або номер особової справи);
- дата прийому документів;
- прізвище, ім’я та по батькові;
- місце проживання;
- стать, дата народження;
- найменування навчального закладу, що видав документ про здобуту освіту;
- номер, серія, дата видачі документа про здобуту освіту, середній бал документа про освіту;
- номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та сума балів у ньому;
- пріорітет заяви;
- інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування та причини, з яких вступникові відмовлено в участі у вступних випробуваннях, конкурсі та зарахуванні на навчання.
Вступникові видається розписка про прийом його документів, підписана відповідальним секретарем або членом відбіркової комісії і скріплена штампом Приймальної комісії.
У журналі реєстрації заяв вступників не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем і скріплюється печаткою училища.
Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності передбачених Правилами прийому документів для реєстрації вступника.
3.2. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою училища. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у вступних випробуваннях та участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.
3.3. Розклад вступних випробувань на І курс затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті училища та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв і документів для вступу на навчання. В розкладі зазначається час і місце проведення випробувань.
Для проведення вступних випробувань училищем формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів. Відповідно до груп формуються відомості вступного випробування. Кількість вступників у екзаменаційній групі не повинна перевищувати 30 осіб.
3.4. Абітурієнтам загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища, які допущені до вступних випробувань, видається картка вступника, студентам – аркуш результатів вступних випробувань.
3.5. Копії документів, фотокартки, картки вступника незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються, про що складається відповідний  акт.
 
 
 
ІV. Організація та проведення вступних випробувань 
до загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища.
 
4.1. Прийом учнів до загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. На навчання  приймаються юнаки і дівчата, які мають спортивно-технічну підготовленість, що відповідає Типовому навчальному плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, стан здоров’я і функціональні можливості, які дозволяють переносити значні щоденні тренувальні навантаження, достатній рівень загальноосвітньої підготовленості.
4.2. Вступними випробуваннями для абітурієнтів є складання спеціальних тестів і практичних завдань з обраного виду спорту, поглиблений медичний огляд, співбесіда з основних загальноосвітніх предметів.
4.3. Для проведення вступних випробувань з обраного виду спорту в училищі створюються предметні екзаменаційні комісії, склад яких затверджується наказом по училищу. До складу комісій входять провідні фахівці з виду спорту училища та спортивних організацій області, очолюють комісії старші тренери спортивних відділень.
4.4. Зміст, перелік та терміни вступних випробувань з обраного виду спорту складаються спортивно-методичною частиною училища і оголошуються шляхом унаочнення за місяцьдо їх початку.
4.5. Вступні випробування проводяться у березні-червні місяцях. За наявності вільних місць допускається додатковий прийом учнів до кінця серпня та впродовж навчального року.
4.6. Співбесіда з основних загальноосвітніх предметів проводиться комісією по проведенню співбесіди, склад якої затверджується директором училища. Зміст співбесіди повинен відповідати навчальним програмам поточного року навчання вступника.
4.7. Результати випробувань з обраного виду спорту, медичного огляду та співбесіди з висновками „рекомендований”, „не рекомендований” заносяться у картку вступника і подаються разом з протоколами предметних екзаменаційних комісій відповідальному секретарю комісії.
 
 
 
V. Організація та проведення вступних випробувань на І курс училища.
 
5.1. Для проведення вступних випробувань на І курс в училищі утворюється комісія по проведенню вступного випробування (творчого конкурсу), членами якої є провідні працівники спортивно-методичної частини, представник Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, очолює комісію заступник директора з навчально-методичної роботи.
5.2. Всі  необхідні екзаменаційні матеріали (програми вступних випробувань, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо і т.п.) готуються комісією і затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до початку прийому документів. Програма і зміст вступних випробувань повинні відповідати специфіці спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю.
5.3. Форма вступних випробувань і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. Інформація про порядок проведення вступного випробування доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому до училища.
5.4. Під час вступних випробувань повинна бути створена робоча та доброзичлива атмосфера з тим, щоб вступники якнайповніше проявили рівень своїх знань, умінь, навичок і досягнень. Сторонні особи без дозволу Голови приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.
5.5. Вступний іспит в усній формі або співбесіду з кожним вступником проводять не менше двох членів комісії по проведенню вступного випробування. Під час співбесіди (іспиту в усній формі) всі питання і правильність відповідей на них записуються у аркуш співбесіди (аркуш усної відповіді), який після закінчення співбесіди підписують члени комісії та вступник. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникам у день її проведення.
5.6. Бланки аркушів співбесіди зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену. Після закінчення екзамену голова комісії по проведенню вступного випробування підписує та передає бланки аркушів відповідальному секретареві Приймальної комісії.
5.7. Голова комісії по проведенню вступного випробування здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії та засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.
5.8. Вступники, які не з’явились на вступні випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники допускаються до складання пропущених випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених  строків  проведення випробувань.
5.9. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами вступних випробувань осіб, зарахованих до училища, зберігаються в їх особових справах. Листки співбесід та усних відповідей осіб, зарахованих до училища, зберігаються в їх особових справах впродовж усього терміну навчання.
5.10. Перескладання вступних не допускається.
5.11. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на фаховому вступному випробуванні, повинна подаватись вступником особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Порядок подання і розгляду апеляцій повинен бути призначений і доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до рочатку вступних випробувань.
 
 
 
VІ. Зарахування до училища
 
6.1. Рішення про зарахування учнів і студентів ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформляються протоколами, в яких вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами участі в конкурсі, за результатами співбесіди). Список рекомендованих до зарахування на І курс училища (для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста) оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у терміни, визначені Правилами прийому.
6.2. На підставі рішення Приймальної комісії по училищу видається наказ про зарахування вступників до складу учнів і студентів. Інформація про зарахованих доводиться до їх відома і оприлюднюється на веб-сайті училища та інформаційному стенді Приймальної комісії.
6.3. Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної комісії оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, оригінали документів про освіту, додатка до нього державного зразка та необхідних медичних довідок, втрачають право на зарахування на навчання на І курс училища.
6.4. Після видання директором училища наказу про  зарахування вступників на навчання на І курс, уповноважена особа Приймальної комісії проставляє протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікує в ЄДЕБО накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.
6.5. Зарахованим до складу учнів і студентів вступникам за їх проханням видаються довідки встановленого зразка у зв’язку з їх вступом до спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю. Іногороднім вступникам надсилається письмове повідомлення про зарахування.
6.6. Учні та студенти, які без поважних причин не приступили до занять впродовж десяти днів, з училища відраховуються. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування, або оголошуватись додатковий набір учнів і студентів.
6.7. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступному випробуванні) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.
6.8. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на навчання відповідальним секретарем складається звіт, який затверджується на засіданні Педагогічної ради училища.
 
 
 
 
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види