47 років1971 - 2018
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Школа : Домашні завдання 10 клас


Домашні завдання на I семестр 
2018/2019 н.р. 

      Фізика 10 клас
 
п/п
 
Місяць
Тема уроку
 
Д/з
Механіка
Вступ (2 год)
1
Вересень
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.
§ 1 - 2
2
Методи наукового пізнання.
  § 3 - 5                                § 3 - 5                                  § 3 - 5
Розділ 1. Кінематика ( 10 год)
3
 
Механічний рух і його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло та матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.
              § 3 - 5
4
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.
§ 6, з. 9,12
5
Графіки руху.
З. 15
6
Розв’язування задач з теми «Рівномірний прямолінійний рух»
з.  33
7
Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.
§ 3, з. 37
8
Пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
§ 10, 11
з. 47, 59
9
жовтень
 
Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення при рівноприскореному русі»
Звіт до л/р
10
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
§ 13, з. 54, 70
11
Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.
§ 14, 15,
з. 78, 86
12
Контрольна робота № 1 з теми «Кінематика»
Основне з теми
Розділ 2. Динаміка (20 год)
2.1. Закони динаміки. Рух тіла під дією декількох сил (11 год)
13
 
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
§ 16, 17,
з. 103, 104, 115, 117
14
Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сил»
Звіт до л/р
15
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.
§ 18,19,
з. 92
16
Другий закон Ньютона.
§20,
з. 120-124
17
листопад
Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
§ 21,
з. 125-126
18
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість.
§ 22, 23, 24, 25, 26,
з. 128, 155
19
Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
§ 27, з.161
20
Рух тіла під дією кількох сил.
§ 28, 29, з.174,175
21
Рух тіла під дією кількох сил.
§ 28, 29,
з.181, 182
22
Розв’язування задач з теми «Закони динаміки».
Підготуватись до заліку
23
 Залік з теми «Закони динаміки. Гравітаційна взаємодія»
Основне з теми
2.2.Рівновага тіл. Закони збереження в механіці (9 год)
24
 
Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
§ 30- 32,
з. 199, 203
25
грудень
Лабораторна робота № 3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
Звіт до л/р
26
Розв’язування задач з теми «Рівновага тіл»
з.204-206
27
 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
§ 33, 34, з.210
28
Розв’язування задач з теми «Закон збереження імпульсу»
з.212,
220-223
29
Механічна енергія. Кінетична та потенціальна енергія.
§ 35,
з. 228, 234
30
Розв’язування задач з тем «Закон збереження імпульсу. Механічна робота»
з.252-256
31
Закон збереження енергії.
§ 36, з.239
32
Розв’язування задач з теми «Закон збереження енергії». Самостійна робота.
Індивідуальне завдання
 
Хімія  10-клас
Тема уроку
ДЗ
Місяць
1
Найважливіші класи неорганічних сполук
§1, зош. Ст..13-14
Вересень
2
Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома й види хімічного зв’язку
§2, зош. Ст..16
Вересень
3
Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речови­ни. Явище алотропії, ало­тропні видозміни Оксигену й Карбону. Значення озо­нового шару для життя організмів на Землі
§3,4, зош. Ст..21-22
Вересень
4
Поширення неметаліч­них елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію
§5, зош. Ст..26
Вересень
5
Основні фізичні й хімічні властивості неметалів
§5, зош. Ст..29-30
Жовтень
6
Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивос­ті, добування в лабораторії амоніаку й хлороводню
§6, зош. Ст..33
Жовтень
7
Взаємодія амоніаку хлороводню з водою. Солі амонію. Якісна реак­ція на йони амонію та хлорид-іони
§7, зош. Ст..38,41
Жовтень
8
Оксиди неметалічних еле­ментів. Кислотний ха­рактер оксидів і гідратів оксидів неметалічних еле­ментів
§8, зош. Ст..46
Жовтень
9
Сульфатна кислота і суль­фати. Найважливіші при­родні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфат­ної кислоти й сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруд­нення викидами сульфу- ровмісних речовин
§9, зош. Ст..54-55
Листопад
10
Нітратна кислота і нітра­ти, їх поширення в приро­ді. Проблема вмісту нітра­тів у харчових продуктах
§10, зош. Ст..61-62
Листопад
11
Загальні відомості про мі­неральні добрива. Раціо­нальне використання до­брив і проблеми охорони природи. Роль хімії у роз­в’язанні продовольчої проблеми
§11, зош. Ст..68-69
Листопад
12
Карбонатна кислота. Со­лі карбонатної кислоти, їх поширення в природі й застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон
§12, зош. Ст..74
Листопад
13
Практична робота №1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетво­рення карбонатів і гідро- генкарбонатів.
§13
Грудень
14
Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Розв’язування задач на вихід продукту реакції
§14, зош. Ст..78-79
Грудень
15
Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
§15, зош. Ст..80-81
Грудень
 
Українська мова 10 клас
       
Місяць
Тема
Домашнє завдання
Вересень.
 Мовлення як предмет стилістики і культури
мовлення
Д.з – творча роб.
§1-2, впр.23
склад. діалогів.
Звуковий склад мови. Норми вимови.
§3-4,впр.61
Жовтень.
Вимова голосних і приголосних звуків.
§5,впр.69
Орфоепічні норми – правильна вимова голосних  і приголосних звуків.
§5,впр.65
Наголос в словах.
§5,впр.84
Позначення на письмі  голосних і приголосних
звуків.
§5,впр.82
Написання м’якого знака.
§6,впр.82
Написання апострофа.
§6,впр.85
Складні випадки написання великої букви.
 
Виступ на зборах.
Підгот. до виступу.
Тематична контрольна робота.
Повтор.вел.букв у
в словах.
Листопад.
Виступ на зборах.
Підгот.виступу.
Написання слів з великої букви.
 
Написання слів з ненаг. голосн.
§ 6, впр.78.
Переказ тексту.
Переказ тексту.
Написання слів з ненаг. голосн.
§ 7, впр.103.
Написання слів з подвоєн. і подовжен.
приголосні. Складання діалогів.
§7, впр.107
Грудень.
Правопис слів іншомовн. походження.
§7, впр.109
Слово, його лексичне значення.
§ 10, впр.152
Стилістично нейтральна лексика
§ 11, впр.163
                            Біологія 10 клас

Дата

Тема

Домашнє завдання

Вересень

Рівні організації живого

§1-3 с .2-5

Неорганічні речовини

§4-5 с.6-9

Малі органічні молекули(ліпіди, моносахариди,
амінокислоти, нуклеотиди)

§8  с.10-13

Макромолекули. Білки.

§9-10 с. 14

Жовтень

Нуклеїнові кислоти

 

Ферменти

 

Значення органічних речовин

§12 с.20-23

§11 с.16-17

§15, тести с.92, с.18

Листопад

Клітина. Компоненти цитоплазми

§16-22 с.28-33,31-37

Грудень

Одномембранні органели. Синтез білка. Двомембранні органели

§23-26  с.38-41,58-59,42-48


Українська література 10 клас
Місяць
Теми
Домашні завдання
вересень
І.С.Нечуй Левицький
Біографія
Повість «Кайдашева сім’я»
 
Сюжет,композиція.
Образи,проблеми.
Цитати до характеристики образів.
Панас Мирний
 
 Соц.- психол. роман «Хіба ревуть воли,як ясла повні?»
Біографія
Історія написання роману. Чіпка - головний герой
роману.
жовтень
Люди «соціального дна».               (Чіпка,Грицько,Максим.)
Життєвий вибір персонажів. 
Жіночі образи.
Іван Карпенко-Карий.    Комедія «Мартин Боруля».
Біографія.
Образи п’єси.
листопад
Михайло Старицький.
Огляд творчості.
Конспект.
Повість «Оборона Буші».
Прочитати.
Іван Франко.
Біографія.
Зб. «З вершин і низин».
 «Гімн» - напам’ять.
 Зб. «Зів’яле листя».  
Напам’ять  «Ой ти, дівчино…»,
 «Чого являєшся мені…»
 Філософська лірика Франка.
 Поема «Мойсей».
 Пролог.
Проблеми,образи.
Напам’ять уривок.
грудень
Проза Франка.
Борис Грінченко. «Катерина». 
Прочитати,аналіз. 


Алгебра 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашні завдання
Вересень
Числові функції.
Графік функції
§-2.3,№53,55,57,59,61
Жовтень
Монотонність
функції.
№81,88,90
Листопад
Парні і непарні
функції.
§-2.5,§2.4
Розвязування вправ.
§-2.8
Метод інтервалів
№114,117,119,121,215,
217,227
Грудень.
Корінь n-го
степеня.   
§-3.11,§-3.12.
Розв’язування вправ.
3.13,№301,305,309,
322,337,342,
№366,378,385

Геометрія 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашні завдання
Вересень
Аксіоми стереометрії. Взаємне          розміщення прямих у просторі.
§-2.1,§-2.2,§-3.1,стор.79-83
Жовтень
Листопад
Взаємне розміщення прямої  і  площини у просторі, паралельність площин.
§-3.2,§-3.3,§-4.1,стор.107-111
Грудень
Паралельність площин.                             
 §-4.2,стор.138-142
 
Світова література 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашні завдання
Жовтень
Оноре де Бальзак «Гобсек». Влада золота та її  філософія в повісті.
Читати,аналізувати образ Гобсека, цитатна характеристика.
Листопад
Ф.Достоєвський  «Злочин і кара». Еволюція образу  Раскольнікова.
Твір «Петербург» Достоєвського.
Читати, аналізувати, цитатна характеристика героїв
Грудень
Лев Толстой  «Анна Кареніна»
Психологічний аналіз героїв роману.                                 
Суперечливий образ Анни.
 
 
Англійська мова 10 клас
Місяць
Тема
Д/З
Вересень
Люди і стосунки
People and Relationship
Впр. 4, ст..4
Слова, ст..6
10 речень зі словами
Впр.4, ст..9
Впр.5, ст..9
Слова, ст..10
Впр.2, ст..12
Впр.7, ст..15
Впр.1,ст..18
 
Жовтень
Вибір професії
Choose the career!
Слова, ст..20
Впр.4, ст..22
Впр.2, ст..23
Впр.4, ст..25
Слова, ст..26
Впр.4, ст..27
Впр.1, ст..28
Впр.4, ст..33
Впр.1, ст..34
Впр.2, ст..34
 
Листопад
Чому ми ходимо до школи?
Why go to school?
Впр.3, ст..36
Слова, ст..37
Впр.1, ст..39
Впр.3, 6ст..41
Впр.5, ст..43
Впр.3, ст..44
Впр.2, ст..45
Впр.2, ст..49
Впр.1, 2, ст..52
 
Грудень
Національна кухня
NationalCuisine
Слова, ст..56
Впр.4, ст..56
Впр.5, ст..56
Впр.2, ст..59
Впр.5, ст..60
Впр.1, ст..61
Впр.3, ст..63
Впр.1, ст..64
Впр.3, ст..67
Впр.1, ст..69
Написати рецепт улюбленої страви
 
Інформатика 10 клас
№ 
Зміст навчального матеріалу
Дата
Д/з
1
Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.
Вересень
1.7(1)
2
Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей.
1.2; 1.4; 1,5
3
Таблиці в текстових документах.
1.3
4
Використання стилів, поняття про схему документа. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа.
1.6(1)
5
Правила стильового оформлення документів різних типів.
Жовтень
1.6(2)
6
Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.
Друк документа.
1.1
7
Настроювання середовища користувача текстового процесора. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.
1.7(2)
9
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.
Листопад
2.1
10
Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.
2.2
11
Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.  Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.
2.3
13
Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів.  Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.
Грудень
2.4; 2.5;2.7
15
Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.  Програмне забезпечення для обробки мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів.
2.6
16
Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами.
2.8
 
Правознавство 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашнє завдання
Вересень
 • Вступ
Частина перша: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
 • Історичний аспект виникнення держави та права
 • Загальна характеристика держави та державної влади
 • Державний лад.
 
 
 
1
2
3
 
Жовтень
 • Політичні режими. Територіальний устрій.
 • Особа, суспільство, держава
 • Громадянство. Правова держава.
 
4
5
6
Листопад-грудень
Узагальнення. Тематична атестація .
Частина друга: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН
 • Поняття і загальна характеристика права
 • Поняття і структура правової системи.
 • Правовідносини. Види і суб’єкти.
 • Об’єкти і зміст правовідносин.
 • Правопорядок 
 • Правопорушення.
 • Юридична  відповідальність.
Узагальнення. Тематична атестація .
 
 
 
7
8
9
10
11
 
6-11
 
 
Історія України 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашнє завдання
            вересень
 
Вступ
Тема 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.
Україна у складі Росії та Австро-Угорщини. Становище населення.Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Проблеми становлення та консолідації української нації. Події російської революції 1905-1907рр. в Україні.
 
1
 
2
2
 
3
4-5
       жовтень
 
Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на українські землі. Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені.  Церковне життя.
 
6-7
8-9
конспект
     листопад
 
Узагальнення.
Контрольна робота № 1.
Тема 2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.   ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу.
Воєнні дії на території України у 1914 р.
 
1-9
1-9
 
 
10
11
         грудень                           
 
 
 
Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр.
Початок Української революції.
І і II Універсали Центральної Ради.
Прорахунки Центральної Ради. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.
Узагальнення.
Контрольна робота № 2.
 
12
13
14-15
Конспект
 
10-15
10-15
 
Всесвітня історія 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашнє завдання
        вересень 
 
Вступ.
Періодизація світового розвитку. Людство у 1900- 1939 рр. ХХ ст.
Тема № 1. Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки.
Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст. 
Причини, привід та початок Першої світової війни.
Вступ у війну США. Вихід Росії з війни.
 
1
2
 
 
3
4
5
 
    жовтень           
 
Основні театри військових дій. Військові кампанії та основні битви 1914 – 1918 рр.
Завершення війни. Поразка Німеччини та її союзників.
Узагальнення. Контрольна робота № 1.
 
 
6
7
 
1-7
      листопад
 
Тема № 2. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів.
Паризька мирна конференція . “14 пунктів” В. Вільсона.
Вашингтонська конференція.
Перегляд повоєнних договорів у 20-х рр.. ХХ ст. (Плани Дауеса та Юнга).
Узагальнення. Контрольна робота № 2.
 
 
 
8
9
10
7-10
            грудень
 
Тема № 3. Провідні держави світу в 20 - 30-х рр. ХХ ст.
Зміна статусу провідних країн світу після Першої світової війни. Період економічної стабільності.
Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. (Великої депресії)
Доба “проспериті” (процвітання) у США.
Внутрішня та зовнішня політика правлячих кіл Великої Британії у 20-х рр.
 
 
11
 
12
 
13
14
 
 
 
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види