48 років1971 - 2019
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Школа : Домашні завдання 11 клас


Домашні завдання на І семестр
 

 2018/2019 н.р.


Геометрія 11 клас 
п/п
Тема уроку
Дати проведення
Обовязкові
номери завдань
Завд.підв.
складності
1
Система координат у просторі
1.09-10.09
Параграф 1
Стр.10. № 6-19
 
№20-23.
2
Вектори в просторі
15.09-1.10
Параграф 4
Стр. 47. №5-18
 
№ 19, 22-24
3
Призма і її елементи
6.10-15.10
Параграф 13-15
Стр. 126, №9-23
 
№27, 33-35
4
Піраміда і її елементи
22.10-10.11
Параграф 16
Стр.138.  №2-19
 
№22-24
5
Циліндр і конус
12.11-19.11
Параграф 18-19
Стр. 162. №8-17
Стр.171. №2-17
 
№29-34
6
Куля і комбінації тіл
24.11-22.12
Параграф 20-21
Стр.186. №4-18
Стр.200 №№4-16
 
№18-21

Алгебра 11 клас
п/п
Тема уроку
Дати
Обовязкові
номери завдань
Завд.підв.
складності
1
Показникові функція і рівняння
Вересень-жовтень
Параграф 14
Стор.178 №1-5
Стор. 191 №1-4
 
№5
№6
2
Логарифмічна функція і рівняння
Жовтень-листопад
Параграф 15
Стор. 200 №9
Стор.220 №1-6
Стор.228 №1-5
 
№10
№7,8
№6,7
3
Розв’язування вправ
Листопад-грудень
Параграф 14-15
Стор.261 №1-6
 
№ 7,8

Фізика 11 клас
Тема уроку
Дата
Д/з
Електричне поле. Напруженість електричного поля.
Вересень
§1,2
Робота з переміщення заряду , потенціал і різниця потенціалів.
§3
Електроємність . Конденсатори . Енергія електричного поля.
§4
Електричний струм . Послідовне і паралельне з’єднання провідників . Закон Ома для повного кола.
§5
Робота і потужність електричного струму.  Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
§6,7
Розв’язування задач.
Задачі розділу
Електричний струм в напівпровідниках.
§8-10
Напівпровідниковий діод
Жовтень
§11
Розв’язування задач .
Задачі розділу
Магнітне поле. Взаємодія струмів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції
§12,13
Сила Ампера. Сила Лоренца.
§14
Магнітні властивості речовини.
§15
Електромагнітна індукція . Закон е/м індукції .
§16
Самоіндукція . Індуктивність . Енергія магнітного поля.
Листопад
§17
Змінний електричний струм . Генератор змінного струму .
§18
Трансформатор.
§19
Розв’язування задач.
Задачі розділу
Коливальний рух. Амплітуда , період і частота коливань.
§20
Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
§21
Математичний і пружинний маятники . Період коливань математичного маятника.
§22
Вимушені та вільні коливання. Механічний резонанс.
Грудень
§23
Розв’язування задач .
Задачі розділу
Поширення мех. коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі (звукові хвилі , ультразвук , інфразвук )
§24
Розв’язування задач .
Задачі розділу
Вільні е/м коливання . Період власних коливань у коливальному контурі.
§25,26
Затухаючі та вимушені е/м коливання в коливальному контурі . Резонанс.
§27
 
Хімія 11 клас
Місяць
 
Тема
Домашнє завдання
Вересень
Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутирова.
§1
Ізомерія.
§2,впр.3-5
Класифікація вуглеводнів. Алкани. Склад,властивості, застосування.
§3,впр.2-5
Алкени.Склад,властивості,застосування.
Конспект
Жовтень
Алкіни.Склад,властивості,застосування.
Конспект, інд. завд.
Бензен як представник ароматичних вуглеводнів.   Властивості бензину.
Конспект
Поняття про хімічні засоби захисту рослин,їхній вплив на навколишнє середовище.
Реферат
Розв'язування задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини.
Впр. з зошита
Листопад
Природній і супутній нафтові гази.
§9,впр.4
Нафта. Склад, властивості. Основні способи переробки.
§10,впр.4
Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.
§10,впр.6
Грудень
 
Кам'яне вугілля,продукти коксування кам'яного вугілля.
§11
Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини.
§12,впр.1-23
(тести),ст.121
Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук.
Конспект
 
Біологія 11 клас
№ п/п
Місяць
Тема
 Домашнє завдання
1.
Вересень
Розмноження організмів.
§1,2   з.2-4.
2.
Закономірності спадковості. Закони Менделя.
§3-6   з.12-21
9.
жовтень
Хромосомна теорія
§7-8   з.20-27
10.
Взаємодія генів
§9
11.
Генетика статі
 
17.
листопад
Закономірності мінливості
§11-15 з.26-29
18.
Основні закономірності функціонування генів
§14
 
 
24.
грудень
Генетичні основи селекції
§16,17    з.30-37
25.
Основні напрямки біотехнології
§18
26.
Періоди онтогенезу
§19-21  з.5-7

Інформатика
№ з/п
Зміст навчального матеріалу
Дата
Д/З
1.        
Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.
Вересень
1.1
2.        
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення.
1.2
3.        
Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами.
1.3
4.        
Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок.
1.4
5.        
Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми.
Жовтень
Конспект
6.        
Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання  електронних таблиць. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора.
2.1
7.        
Поняття книги, аркуші, рядки, стовпці,  клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення  елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту
2.2
8.        
Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.
2.3- 2.5
9.        
Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.
Листопад
2.6(1)
10.     
Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.
2.7
11.     
Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.
2.6(2)
12.     
Сортування й фільтрація даних у таблицях.
2.8
13.     
Проміжні підсумки
Грудень
2.9(1)
14.     
Зведені таблиці.
2.9(2)

Українська мова 11 клас
№ з/п
Місяць
Перелік тем
Домашнє завдання
1.
 
Вступ. Українська мова у світі. Українська діаспора
С.4-10,
вправа 4
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ 
2.
 
ВЕРЕСЕНЬ
Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою
§ 4, вправа 46
3.
 Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми.
Вправа 53
4.
ЗМ. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення – важлива передумова ефективної комунікації
§ 1,2
Вправа 42
5.
Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень.
§ 5, вправа 61
6.
Синтаксичний розбір простих речень.  Інтонування різних видів простих речень
Вправа 63
7.
ЗМ. Усний переказ тексту на професійну тематику із творчим завданням
Усний переказ
8.
Види односкладних речень. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.
Вправа 62
9.
 
ЖОВТЕНЬ
Ускладнене просте речення. Однорідні члени речення, розділові знаки при них.
Вправа 92,
 С. 61
10.
Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів, вставних конструкцій.
С.48,
 вправа 65,66
11.
Відокремлені члени речення, їх стилістична роль. Розділові знаки при відокремлених членах речення.
Вправа71
12.
Основні пунктограми в простому реченні.
Вправа 73
13.
ЗМ. Контрольний письмовий стислий переказ із творчим завданням.
Повторити  §5
 
14.
Синтаксичний і пунктуаційний аналіз речень. Обґрунтування постановки розділових знаків у простому ускладненому реченні.
Зробити синтаксичний розбір речень
15.
ТКР. Просте речення
 
16.
ЗМ. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування.
§2, вправа 30
17.
 
ЛИСТОПАД
Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.
Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз речень.
§ 6, вправа76
18.
Складне сполучникове речення, його види.
Виписати з художніх текстів речення різних видів
19.
Складносурядне речення, смислові зв'язки в ньому.
Вправа 78
20.
ЗМ. Контрольне читання мовчки
 
21.
Складнопідрядне речення, його види.
Вправа 82
22.
ЗМ. Модель вербальної комунікації: адресант (автор висловлювання), повідомлення, створене в певних умовах спілкування, адресат (той, кому адресоване повідомлення). Використання вербального й невербального коду (засобу передачі інформації) в комунікації.
Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації.
 
 
§ 3, вправа36
23.
Складнопідрядне речення з підрядними означальними. Засоби зв'язку в складнопідрядному реченні з підрядними означальними.
Вправа 102
24.
Складнопідрядне речення з підрядними з'ясувальними.
Вправа 107
25.
 
ГРУДЕНЬ
ЗМ. Контрольний твір на морально-етичну тему.
 
26.
ЗМ. Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему.
 
Скласти діалог на професійну тему
27.
Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз. Синтаксичний аналіз складного речення.
§ 8,
вправа 105
28.
ТКР. Складне речення, його види.
 
29.
ЗМ. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.
Написати протокол
30.
КР. Контрольний диктант
 
31.
Аналіз контрольних письмових робіт. Удосконалення навиків синтаксичного та пунктуаційного аналізу складних речень.
Синтаксичний розбір речень
32.
Підсумковий урок. Синтаксичний аналіз речень
 


Українська література 11 клас
№ з/п
 
Місяць
Перелік тем
Домашнє завдання
 
 
І семестр
 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр.
ВСТУП (1г.)
 
1
 
 
ВЕРЕСЕНЬ
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури.
ТЛ: “розстріляне відродження”.
С.5-23
ПОЕЗІЯ(5г.)
 
2
Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина – найбільший модерніст 20-х років.
Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну у вірші “Пам’яті тридцяти”.
Біографія П.Тичини,
С. 24-43
 3
 Потужне ліричне “Я” як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен “кларнетизму”. Збірка «Сонячні кларнети»: “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері…”
ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.
Вивчити напам'ять поезії
4
Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років.
Михайль Семенко –  поет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми  у віршах “Бажання”,  “Місто” й “Запрошення”.
ТЛ: авангард,  футуризм, деструкція.   
С.44-51
5
Група київських “неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша («Київ − традиція» М. Зерова). Різногранний творчий шлях митців М. Зерова й М. Рильського.
ТЛ: сонет.
С.51-57
6
Максим Рильський – поет-лірик. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах М. Рильського “Молюсь і вірю...”.
 ТЛ: філософічність.
С.57-63, вивчити вірш напам'ять
 7
Євген Плужник – один із провідних поетів “розстріляного відродження”. Мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...”). “Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність лірики Є. Плужника (“Для вас, історики майбутні...”). 
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.
С.64-73
 
8
КР № 1 «Поетична творчість П. Тичини, М. Семенка, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника» (тест).
 
 
 
ПРОЗА
 
 9
 
 
ЖОВТЕНЬ
Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки.
Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль  у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр.
С.74-87, прочитати новелу"Я
(Романтика)
10
Тематичне й стильове розмаїття прози М. Хвильового. “Я (Романтика)”— новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.
С.88-93, аналіз новели
 11
Григорій Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. “В житах” - зупинена  мить, пошуки порушеної гармонії.
С.94-102, зміст і аналіз новели
12
Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєність у новелі "В житах".
ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм
С.102, тест
 13
Юрій Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».
ТЛ: роман у новелах.
С. 103-107,прочитати "Подвійне коло"
14
Умовність зображення в новелі “Подвійне коло”, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.
ТЛ: художній час і простір, умовність зображення.
С.108-113, аналіз новели
15
Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті  в новелі Ю. Яновського “Дитинство”. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку в новелі Ю. Яновського “Шаланда в морі”.
Зміст і аналіз новели "Дитинство"
16
Валер’ян Підмогильний. Життєвий шлях письменника.  Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».
С.114-116, прочитати роман "Місто"
17
 
 
ЛИСТОПАД
Зображення  “цілісної” людини в єдності біологічного, духовного, соціального.
ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.
С.116-123 аналіз твору
18
РЗМ Усний навчальний міні-твір на тему «Чи підкорив місто Степан Радченко?»
РМ (усний навчальний міні-твір)
19
Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Засоби гумору в усмішці “Моя автобіографія”.
ТЛ: усмішка.  
С.125-131
20
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні в «Мисливських усмішках»: “Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”. 
С.131-139, підготувати пі до ТКР
21
Проза 20-30-х років (узагальнення й систематизація вивченого).
КР № 2 «Проза 20-30-х років. Творчість М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Косинки й О. Вишні» (тест).    
 
 
                ДРАМАТУРГІЯ ( 3г)
 
 22
Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920−1930 рр. П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова  на перетині традицій “корифеїв”, зарубіжної класики і модерної драматургії.
С.140-143
23
Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах. Сатирична комедія  «Мина Мазайло».
С.144-152, прочитати комедію
24
Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.
Аналіз образів, с.152 (тест)
25
 
 
ГРУДЕНЬ
РМ. Письмовий твір за творчістю Миколи Куліша
Письмовий твір
 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Література в Західній Україні (до 1939 р.).
 
 26
Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої. 
С.154-158
27
Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність (“Автопортрет”, “Дороги”). Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Міфологізм поезій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів у поезіях “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Різдво”.
ТЛ: міфологізм, асоцітивність.
С.159-166, вірш "Різдво" вивчити напам'ять
28
Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у творі «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.
ТЛ: поема в прозі.
С.167-169, прочитати новелу
29
 Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором) у поемі «Поза межами болю» О. Турянського. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією.
С.169-175, аналізувати новелу
30
РМ КР № 3 Письмовий твір за творчістю М.Куліша та письменників Західної України.
КР № 3
РМ (твір)
31
УПЧ  «Марія» Уласа Самчука.
Прочитати роман Уласа Самчука

Світова література 11 клас
 
Місяць
 
 
Теми
 
Домашні завдання
 
Жовтень
Михайло Булгаков  «Майстер і Маргарита»
Проблематика і система образів. - Композиція роману,художні особливості (виписати).Аналіз героїв.
 
Листопад
Західноєвропейська модерністська поезія. Рільке «Орфей, Евредіка, Гермес»
 
Гійом Аполлінер «Міст Мірабо».
Олександр Блок  «Незнайома».
Виписати особливості творчого кредо поетів.
 


Аналіз поезій.
 
 
Грудень
Бертольт  Брехт  «Життя Галілея»
 
 
Епічний театр Брехта
Виписати особливості епічного театру.

Ідейний зміст п’єси.
 
 
 
Екологія 11 клас
Місяць
Тема уроку
Домашнє
завдання
1.
 
 
Вересень
Екологія- наука про довкілля
Вчення Вернадцького про біосферу
 
§ 1-3
§ 4-7
2.
 
Жовтень
 
Проблема забруднення природного середовища
 
Деградація природних компонентів
§ 1-3

§11
3.
 
 
Листопад
Кругообіг речовин та енергії

Збалансоване природокористування
§ 12

§13
 
 
4
 
 
 
 
Грудень
Проблема збереження біотичного та ландшафного різноманіття.
Оптимальна ландшафно-екологічна організація території
§14

§15-16
 

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Додатковий контингент: 6,14 червня - стадіон ФСТ "Динамо", м. Львів вул. Янева, 10


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види